กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การคูณ คือ การเพิ่มขึ้นของจำนวนที่มีค่าเท่ากัน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่าง การดำเนินการต่าง ๆ และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัดที่ ค1.2 ป 3/1 บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หาร ระคนของจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสน และศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้นักเรียนสามารถ

1. อธิบายหลักการคูณตัวคูณมี 2 หลัก ตัวตั้งมี 2 หลัก แบบมีการทดได้ถูกต้อง

2. แสดงวิธีทำการคูณตัวคูณมี 2 หลัก ตัวตั้งมี 2 หลัก แบบมีการทดได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

หลักการคูณตัวคูณมี 2 หลัก ตัวตั้งมี 2 หลัก แบบมีการทด คือ

 • ตั้งหลักให้ตรงกัน

 • เริ่มคูณจากตัวคูณหลักหน่วยก่อน แล้วจึงคูณในหลักสิบ

 • นำตัวคูณในหลักสิบมาคูณตัวตั้งในหลักหน่วย แล้วจึงคูณในหลักสิบ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. นักเรียนทำกิจกรรม วงล้อตัวเลข โดยครูสุ่มนักเรียนที่เรียบร้อยออกมาสุ่มตัวเลข 6 จำนวน แต่ละจำนวนมี 2 หลัก แล้วจับคู่เพื่อคูณกัน

ตัวอย่าง

     63 x 57 = ?     43 x 29 = ?     85 x 37 = ?

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

 1. นักเรียนและครูร่วมกันแสดงวิธีทำ

     63 x 57 = ?     43 x 29 = ?     85 x 37 = ?

                        63 x 57 = ?                             43 x 29 = ?                                 85 x 37 = ?

                                            1                                                                                                 1    

                                            2                                                   2                                            3

                                            6     3                                          4      3                                  8     5

                                x          5     7                              x           2      9                           x     3     7

                                                                                       1                                       1      1

                                    4     4     1                                  3       8      7                            5     9    5

                              3     1     5     0                                 8       6      0                     2      5     5    0

                              3     5     9     1                        1       2       4      7                     3      1     4    5

                  ตอบ  ๓,๕๙๑                          ตอบ  ๑,๒๔๗                            ตอบ  ๓,๑๔๕

 

 

 

     63 x 57 = ?

              6    3     →  ตัวตั้ง

         x    5   7     →  ตัวคูณ

            4  4  1     →  ผลคูณของหลักหน่วย

           3 1 5 0     →  ผลคูณของหลักสิบ (ใส่ 0 ยึกหลัก)

           3 5 9 1     →  ผลคูณ

ตอบ ๓,๕๙๑

หมายเหตุ นำ ผลคูณของหลักหน่วย และ ผลคูณของหลักสิบ มาบวกกันจะได้คำตอบ

 

ขั้นสรุป

 1. นักเรียนและครูร่วมกันสรุปหลักการในการคูณที่ตัวตั้งมี 2 หลัก และตัวคูณมี 2 หลัก

 • ตั้งหลักให้ตรงกัน

 • เริ่มคูณจากตัวคูณหลักหน่วยก่อน แล้วจึงคูณในหลักสิบ

 • นำตัวคูณในหลักสิบมาคูณตัวตั้งในหลักหน่วย แล้วจึงคูณในหลักสิบ

 • ใส่เลข 0 ในหลักหน่วยของคำตอบที่ได้จากตัวคูณหลักสิบ

 • นำผลที่ได้จากการคูณด้วยตัวคูณหลักหน่วยมาบวกกับผลที่ได้จากการคูณด้วยตัวคูณหลักสิบ

ขั้นฝึกปฏิบัติ

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดการคูณ

การวัดผลและประเมินผล

 • ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

 • ความเหมาะสมของคำตอบ

 • ความถูกต้องในการทำแบบฝึกหัด

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 • แผนภาพ

 • แถบประโยค


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com