กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การสร้างโจทย์ปัญหาสามารถควรสร้างอย่างสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของ จำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบและสร้างโจทย์ได้

จุดประสงค์การเรียนรู้

นักเรียนสามารถนำเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมาสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้อย่างสร้างสรรค์

สาระการเรียนรู้

การสร้างโจทย์ปัญหาสามารถสร้างจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง สร้างจากภาพ หรือสร้างจากประโยคสัญลักษณ์

ตัวอย่าง

สร้างจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตจริง

คุณพ่อมีเงิน 3,000 บาท ทำบุญโรงพยาบาลไป 1,999 บาท คุณพ่อเหลือเงินกี่บาท

สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์

          55,555 - 12,985 = ?

พี่มีเงิน 55,555 บาท ฉันมีน้อยกว่าพี่ 12,985 บาท ฉันมีเงินเท่าใด

สร้างโจทย์ปัญหาจากภาพ

         (ภาพโทรศัพท์) 25,990 บาท                (ภาพของเล่นหุ่นยนต์) 6,890 บาท

โทรศัพท์มือถือราคา 25,990 บาท หุ่นยนต์ราคา 6,890 บาท โทรศัพท์มือถือราคาแพงกว่าหุ่นยนต์เท่าใด

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

1. นักเรียนเล่นเกม “บอกต่อ” โดยครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นชาย – หญิง จากนั้นให้ตัวแทนแต่ละฝ่ายออกมาทีละคู่ แล้วครูจะแสดงประโยคสัญลักษณ์ให้ตัวแทนทั้งสองดู พร้อมทั้งให้ทั้งคู่ช่วยกันแต่งโจทย์ปัญหาการลบภายในเวลา 1 นาที แล้วให้ทั้งคู่นำโจทย์ที่แต่งบอกต่อเพื่อนไปจนถึงคนสุดท้าย แล้วให้คนสุดท้ายออกมาบอกโจทย์ปัญหา กลุ่มใดสามารถบอกโจทย์ที่แต่งได้ถูกต้องครบถ้วนจะได้จับคะแนนลูกปิงปอง

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการสร้างโจทย์ปัญหาการลบ (คำถามแสดงถึงคำตอบที่ลดลง)

3. นักเรียนเล่นเกม “หยุดก่อนแพ้” โดยครูจะแสดงแถบประโยคสัญลักษณ์ จากนั้นให้นักเรียนแต่งโจทย์ต่อกันไปเรื่อย ๆ โดยแต่งคนละประโยค แต่ละคนมีเวลาคิด 5 วินาที เช่น 12,450 – 9,605 = ? คนที่ 1 ร้านอาหาร A ขายอาหารได้เงิน 12,450 บาท คนที่ 2 ร้านอาหาร B ขายอาหารได้เงิน 960 บาท คนที่ 3 ร้านอาหาร A ขายอาหารได้มากกว่าร้านอาหาร B เท่าไร จากนั้นเปลี่ยนโจทย์อาจเป็นภาพก็ได้ สลับกันไปมา เล่นประมาณ 4 โจทย์ ใครหยุดไม่สามารถแต่งประโยคต่อเนื่องภายใน 5 วินาที คนนั้นแพ้ ออกจากเกม

 

การวัดผลและประเมินผล

1. ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและการตอบคำถาม

2. ทักษะการสังเกต

3. ทักษะการสังเคราะห์ (สร้างสรรค์สิ่งใหม่)

4. ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. กระดานดำ

2. บัตรคำสำหรับเล่นเกม “บอกต่อ”

3. แถบประโยคสัญลักษณ์และแผนภาพสำหรับเกม “หยุดก่อนแพ้”


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก trueplookpanya.com