กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

                 ความรักและความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญต่อการเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขกายสบายใจ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

              • ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่ดีต่อกัน (พ 2.1 ป. 1/1)


    จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายแนวทางในการสร้างความรักและความผูกพันในครอบครัวอย่างถูกต้องได้ (K)

2. ร่วมศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างความรักและความผูกพันในครอบครัวกับผู้อื่นด้วยความสนใจและมีระเบียบวินัย (A)

3. สามารถสื่อสารเพื่อระบุแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อสร้างความรักและความผูกพันในครอบครัวให้ผู้อื่นเข้าใจได้ (P)


สาระการเรียนรู้

• ครอบครัว

               – ความรักและความผูกพันในครอบครัว (ต่อ)

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


กิจกรรมการเรียนรู้

 ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน

              • ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับผลการเรียนรู้และการปฏิบัติกิจกรรมใน

คาบเรียนที่ผ่านมาเพื่อทบทวนความรู้

  

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้

              • ความรักและความผูกพันในครอบครัว (ข้อ 3–6)

              1. สุ่มนักเรียนประมาณ 3–4 คน ออกมานำเสนอผลการปฏิบัติบันทึกการ

ปฏิบัติต่อครอบครัวให้เพื่อนในชั้นเรียนฟัง

             2. ครูตั้งคำถามเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักวิจารณ์และเปรียบเทียบการปฏิบัติตน โดยให้ตอบคำถามในประเด็นต่อไปนี้

            – นักเรียนคิดว่าการปฏิบัติตนของเพื่อนจะช่วยให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นหรือไม่ (อบอุ่น/––) 

            – นักเรียนปฏิบัติตนต่อครอบครัวเหมือนหรือแตกต่างกับเพื่อนอย่างไร (––––)

           3. ครูนำนักเรียนอ่านเนื้อหาความรู้ในแนวทางปฏิบัติข้อ 3–5 เพื่อสร้างเสริมทักษะการอ่านร่วมกัน

  

ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์

              • นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน โดยแสดงวิธีการให้ความเคารพซึ่งกันและกันด้วยการไหว้

  

ขั้นที่ 4: การนำไปใช้

              • มอบหมายให้นักเรียนนำความรู้ในเรื่อง การสร้างความรักและความผูกพันในครอบครัวไป

ปฏิบัติที่บ้าน โดยขอความร่วมมือจากผู้ปกครองร่วมให้คำแนะนำและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

  

ขั้นที่ 5: สรุปความรู้

             1. ครูและนักเรียนสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอ่านร่วมกัน

             2. นักเรียนบันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุดบันทึก

การวัดผลและประเมินผล
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. ภาพกิจกรรมที่แสดงถึงลักษณะของการให้ความช่วยเหลือกันของสมาชิกภายในครอบครัว

2. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1

3. สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษารหัสบทเรียน 1021

4. แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1

 


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย