กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

                 มือ เท้า และเล็บ เป็นอวัยวะภายนอกที่สำคัญ การดูแลรักษาให้อวัยวะดังกล่าวสะอาดจะช่วยให้เรามีสุขภาพที่ดี โดยก่อนและหลังกินอาหาร หรือหลังจากออกจากห้องน้ำ ควรต้องใช้สบู่ล้างทำความสะอาดมือ สำหรับเท้าควรเช็ดให้แห้ง นอกจากนี้เล็บมือหรือเล็บเท้าก็ควรจะต้องตัดให้สั้นอยู่เสมอ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอก (พ 1.1 ป. 1/1)

            2. อธิบายวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอกได้ถูกวิธี (พ 1.1 ป. 1/2)


    จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายวิธีการดูแลรักษาอวัยวะมือ เท้า และเล็บอย่างถูกต้องได้  (K)

2. ตระหนักในความสำคัญของการดูแลรักษาอวัยวะมือ เท้า และเล็บ (A)

3. แสดงทักษะในการดูแลรักษาอวัยวะมือ เท้า และเล็บอย่างถูกต้องได้ (P)

 

สาระการเรียนรู้

• อวัยวะภายนอก

               – มือ เท้า และเล็บ: การดูแลรักษาอวัยวะมือ เท้า และเล็บ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นที่ 1: นำเข้าสู่บทเรียน

              • ครูและนักเรียนสนทนาร่วมกันเพื่อทบทวนความรู้ในเรื่อง ลักษณะและความสำคัญของอวัยวะมือ เท้า และเล็บ ในคาบเรียนที่ผ่านมา

  

ขั้นที่ 2: กิจกรรมการเรียนรู้

             1. นักเรียนอาสาสมัคร ประมาณ 3–4 คน ออกมานำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมการ

      สัมภาษณ์ขอความรู้จากผู้ปกครองตามที่ได้รับมอบหมายในคาบเรียนที่ผ่านมา

             2. ครูให้ความรู้ในเรื่องวิธีการดูแลรักษามือ เท้า และเล็บ

             3. ครูเฉลยคำตอบ ในกิจกรรมการสัมภาษณ์ขอความรู้จากผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการ

นำไปปฏิบัติต่อไป

  

ขั้นที่ 3: ฝึกฝนทักษะและประสบการณ์

              1. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนผลัดเปลี่ยนกันตรวจสอบความสะอาดของอวัยวะมือ เท้า และเล็บของเพื่อน

              2. นักเรียนร่วมกันฝึกการทำความสะอาด โดยการล้างมือ ล้างเท้า และเล็บด้วยสบู่ แล้วเช็ดให้สะอาด

  

ขั้นที่ 4: การนำไปใช้

              • มอบหมายให้นักเรียนนำความรู้ในเรื่อง การดูแลรักษามือ เท้า และเล็บ ไปปฏิบัติใน

ครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองรายงานผลการปฏิบัติของนักเรียนกลับมาที่ครูผู้สอน

  

ขั้นที่ 5: สรุปความรู้

              1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ในเรื่อง วิธีการดูแลรักษามือ เท้า และเล็บร่วมกัน

              2. นักเรียนจดบันทึกความรู้โดยสังเขปลงในสมุด เพื่อสร้างเสริมทักษะการเขียน

การวัดผลและประเมินผล
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. อุปกรณ์ในการทำความสะอาดมือ เท้า และเล็บ

2. ภาพแสดงอิริยาบถในการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย

3. สมุดบันทึก

4. หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1

5. สื่อดิจิตอลเสริมการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระวิชาสุขศึกษารหัสบทเรียน 1012 - 1014

6. แบบฝึกหัด สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย