กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     ข้อมูลหมายถึง  สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา  หรือที่มีอยู่ทั่วไปเป็นความจริงที่เกี่ยวข้องกับคน  สัตว์  วัตถุ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสนใจ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
ง 3.1  ป.1/1
จุดประสงค์การเรียนรู้
     
1. สามารถอธิบายความหมายของข้อมูลได้
     2. สามารถบอกบอกข้อมูลที่อยู่รอบตัวได้
     3. สามารถจำแนกข้อมูลที่อยู่รอบตัวได้

สาระการเรียนรู้


ความหมายของข้อมูลและการจำแนกข้อมูล

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์


1. กล้าแสดงออก
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     
1. ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง  “ยินดีที่พบกัน”   พร้อมทำท่าทางประกอบเพลง  โดยครูเปิดคาราโอเกะเพลงยินดีที่พบกัน  จากสื่อ True click life
     2. ครูพูดคุยซักถามถึงวิชาที่เรียนและแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับคอมพิวเตอร์

ขั้นสอน
     1. ครูเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนดูการ์ตูนแอมิเนชั่นและบอกจุดประสงค์การเรียน  เพื่อให้นักเรียนตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นหลังจากดูการ์ตูนจบ
     2. ครูเปิดการ์ตูนแอมิเนชั่น  เรื่อง ข้อมูลคืออะไรกันนะ จากสื่อ True click life ให้นักเรียนดู
     3. ครูทบทวนเนื้อหาในการ์ตูนแอมิเนชั่นโดยให้นักเรียนตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของข้อมูล
     4. ครูและนักเรียนร่วมกันศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความหมายของข้อมูลโดยให้นักเรียนยกตัวอย่างข้อมูลที่อยู่รอบๆ ตัวเรา

ขั้นสรุป
     1. ครูเปิดคาราโอเกะเพลง ข้อมูลรอบตัวเรา จากสื่อ True click life  ให้นักเรียนทำท่าทางประกอบเพลงเพื่อเป็นการสรุปความคิดรอบยอด
     2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความหมายของข้อมูล

การวัดผลและประเมินผล


1. สังเกตจากความสนใจ
2. สังเกตจากการตอบคำถาม
3. สังเกตจากการร่วมทำกิจกรรม

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


1. เพลงคาราโอเกะ “ยินดีที่พบกัน”   สื่อ True click life 
2. เพลงคาราโอเกะเพลง ข้อมูลรอบตัวเรา จากสื่อ True click life 
3. การ์ตูนแอมิเนชั่น  เรื่อง ข้อมูลคืออะไรกันนะ จากสื่อ True click life


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนอนุบาลสวี