กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

               เข้าใจสมบัติของสาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับโครงสร้างและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาค  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารที่เรียนรู้  นำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

        1.ว  3.1  ป. 3/1 จำแนกชนิดและสมบัติของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของของเล่น  ของใช้

        2.ว  3.1  ป. 3/2  อธิบายการใช้ประโยชน์ของวัสดุแต่ละชนิด

สาระการเรียนรู้

องเล่นของใช้อาจมีส่วนประกอบหลายส่วน และอาจทำจากวัสดุต่างกันหลายชนิดซึ่งมีสมบัติแตกต่างกัน  วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันจึงใช้ประโยชน์ได้ต่างกัน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.ทักษะการระบุ

2.ทักษะการสังเกต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มีวินัยรับผิดชอบ

3. อยู่อย่างพอเพียง

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

กิจกรรมการเรียนรู้

1.ครูให้นักเรียนสังเกตสิ่งที่อยู่บนโต๊ะ เช่น  หนังสือ  สมุดดินสอ  ไม้บรรทัด  แล้วถามนักเรียนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำมาจากอะไร

2.ครูให้นักเรียนดูสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้การสอน  8  กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา  2232วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  รหัสบทเรียน  2051   ชุดที่  2

3.ครูให้นักเรียนอภิปราย  จะนำความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอนเรื่อง คุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆที่นำมาทำของเล่นของใช้   ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

4.ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

การวัดผลและประเมินผล

1.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  75

2.สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล   ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  75

3.สังเกตพฤติกรรมรายกลุ่ม   ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  75

4.การนำเสนอผลงาน   ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  75

5.การตรวจผลงาน   ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  75


สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1.หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

2.ใบความรู้

3.ครูให้นักเรียนดูสื่อดิจิตอลเสริมการเรียนรู้การสอน  8  กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ รหัสวิชา  2232  วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  รหัสบทเรียน  2041   ชุดที่  2

 

 


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย