กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
ค 1.2  ป.6/2  วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม  และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้
     ค 6.1  ป.6/1  ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา
     ค 6.1  ป.6/2  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
     ค 6.1  ป.6/3  ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
     ค 6.1  ป.6/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย และนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
     ค 6.1  ป.6/5  เชื่อมโยงความรู้ต่างๆในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ
     ค 6.1  ป.6/6  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้
     1. ด้านความรู้
          1.1 นักเรียนสามารถหาตัวประกอบของจำนวนนับและเขียนตัวประกอบทุกตัวของจำนวนที่กำหนดให้ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้
          1.2 นักเรียนสามารถอธิบายวิธีหาตัวประกอบของจำนวนนับได้อย่างถูกต้อง
     2. ด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์
          2.1 นักเรียนให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
          2.2 นักเรียนเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ
     3. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
          3.1 มีวินัย
          3.2 ซื่อสัตย์สุจริต
          3.3 ใฝ่เรียนรู้
          3.4 มุ่งมั่นในการทำงาน
          3.5 มีจิตสาธารณะ

สาระการเรียนรู้


ตัวประกอบของจำนวนนับ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้


     1. ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ และให้นักเรียนชม VDO จาก http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/29455-042025/
     2. นักเรียนและครูร่วมกันร้องเพลงจำนวนนับและตัวประกอบจากแผนภูมิเพลง นักเรียนแสดงท่าทางประกอบเพลงตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ครูปรบมือให้จังหวะ เพื่อกระตุ้นเร้าความสนใจ ความสนุกสนานและเตรียมความพร้อมก่อนเรียน
     3. ครูนำบัตรโจทย์เกี่ยวกับการหาผลหารของจำนวนนับที่หารลงตัวและหารไม่ลงตัววางในกระเป๋าผนัง แล้วให้นักเรียนร่วมพิจารณาหาคำตอบ ตัวอย่างเช่น

          
     4. ครูตั้งคำถามว่า จากโจทย์ข้อที่ 1 กำหนดให้ตัวตั้งคืออะไร (22) ตัวหารคืออะไร (2) จากนั้นถามต่อว่า นักเรียนสามารถหาคำตอบโจทย์ข้อนี้ได้อย่างไร (จำนวนนับใดบ้างที่คูณกับ 2 แล้วมีค่าเท่ากับ 22 คือ 11) ครูแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมว่า 2 หาร 22 ลงตัว เราเรียกว่า 2 เป็นตัวประกอบของ 22 ในทำนองเดียวกัน จากโจทย์ข้อที่ 2 กำหนดให้ตัวตั้งคืออะไร (19) ตัวหารคืออะไร (6) จากนั้นถามต่อว่า นักเรียนสามารถหาคำตอบโจทย์ข้อนี้ได้อย่างไร (จำนวนนับใดบ้างที่คูณกับ 6 แล้วมีค่าเท่ากับ 19 คือ 3 เหลือเศษ 1) ครูแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมว่า 6 หาร 19 หารไม่ลงตัว ดังนั้น 6 ไม่เป็นตัวประกอบของ 19
     5. นักเรียนร่วมกิจกรรม “ส้มโชกุน กดไลค์” พร้อมครูแจ้งกติกาการเล่นเกม โดยให้นักเรียนหยิบบัตรโจทย์รูปส้มที่คว่ำอยู่คนละ 1 ใบ ซึ่งประกอบด้วยโจทย์การหารลงตัวและการหารไม่ลงตัว จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาบัตรโจทย์ของตนเองว่าผลหารที่ได้เป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น

          
     6. เมื่อนักเรียนได้คำตอบที่คิดแล้ว ให้นักเรียนเข้ากลุ่มให้ถูกต้องคือ กลุ่มผลหารลงตัว และกลุ่มผลหารไม่ลงตัว นักเรียนคนไหนเข้าผิดกลุ่มต้องแสดงบทบาทสมมติ 1 อย่าง (ตามความเหมาะสม) พร้อมทั้งสนทนาถามตอบเพิ่มเติมกับนักเรียนว่า บัตรโจทย์ที่นักเรียนหยิบได้กับกลุ่มที่นักเรียนเลือกนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับตัวประกอบอย่างไร

          
     7. ครูแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมว่า จำนวนนับแต่ละจำนวนอาจจะมีตัวประกอบได้มากกว่า 1 ตัว ตัวอย่างเช่น จงหาตัวประกอบของ 6, 20, และ 35
          วิธีทำ    จำนวนนับที่หาร 6 ลงตัว คือ 1, 2, 3 และ 6 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ตัว   
                     จำนวนนับที่หาร 20 ลงตัว คือ 1, 2, 4, 5, 10, และ 20 ซึ่งมีทั้งหมด 6 ตัว   
                     จำนวนนับที่หาร 35 ลงตัว คือ 1, 5, 7 และ 35 ซึ่งมีทั้งหมด 4 ตัว   
          ครูถามนักเรียนว่า นักเรียนสังเกตดูซิว่าตัวประกอบของจำนวนนับที่นักเรียนหาได้ในแต่ละจำนวนนั้น มีความสัมพันธ์กับจำนวนนับที่กำหนดให้อย่างไร? (ตัวประกอบของจำนวนนับใด ๆ จะประกอบด้วย 1 และจำนวนนับนั้น ๆ อยู่เสมอ)
     8. นักเรียนทำกิจกรรม “ดอกไม้ของฉัน คู่ใคร” อาสาสมัครตัวแทนนักเรียน 3-4 คน ออกมาหยิบบัตรโจทย์ที่กำหนดให้ 1 จำนวน ส่วนนักเรียนที่เหลือก็จะได้บัตรโจทย์ที่เป็นตัวประกอบของจำนวนนับนั้นๆ คนละ 1 หมายเลข ตัวอย่างเช่น

          
     9. จากนั้นครูให้อาสาสมัครนักเรียนโชว์บัตรโจทย์ที่หยิบได้ แล้วเลือกมุมห้องหรือที่ว่างๆ เพื่อให้เข้ากลุ่ม แล้วนักเรียนที่เหลือพิจารณาบัตรโจทย์ที่ตนเองถืออยู่ว่าเป็นตัวประกอบของจำนวนนับนั้นหรือไม่ ถ้าเป็นตัวประกอบของจำนวนนับใดก็ให้วิ่งเข้ากลุ่มนั้น กลุ่มไหนได้ตัวประกอบของจำนวนนับที่กำหนดให้ครบถ้วน ถูกต้อง ได้ภาพดอกไม้ที่สมบูรณ์แล้วให้ส่งเสียงพร้อมพูดคำว่า “เฮ้” แล้วนั่งลง ตัวอย่างเช่น

          
     10. ขณะนักเรียนทำกิจกรรมกลุ่ม ครูเน้นให้นักเรียนพิจารณาคำตอบที่ได้ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ พร้อมทั้งเดินดูให้คำชี้แนะแก่กลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาและให้แรงเสริมแก่กลุ่มที่เก่งโดยการชมเชยให้เพื่อน ๆปรบมือเป็นกำลังใจ
     11. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเสริมความรู้ ความเข้าใจจากใบความรู้ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ และในหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์/สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สมบูรณ์แบบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (บริษัทสำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด) พร้อมทำใบงานที่1 เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ
     12. ครูตรวจใบงานที่ 1 เรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ บันทึกผลลงในแบบบันทึกคะแนนระหว่างเรียน และแจ้งผลความก้าวหน้าให้นักเรียนทราบ พร้อมนำผลงานของนักเรียนติดที่ป้ายนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     13. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปว่า ตัวประกอบของจำนวนนับใด ๆ ก็คือจำนวนที่หารจำนวนนับนั้นได้ลงตัว

 

การวัดผลและประเมินผล


ด้านความรู้ 
         ด้านทักษะ / กระบวนการทางคณิตศาสตร์           ด้านคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
          

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


สื่อการเรียนรู้
     1. กระเป๋าผนัง
     2. แถบโจทย์การหาร
     3. บัตรโจทย์รูปส้ม
     4. แผนภูมิเพลง
     5. ใบความรู้ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ
     6. ใบงาน เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ
     7. สื่อเวปไซต์ทรู http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/29455-042025/

แหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติม
     1. ห้องหมวดคณิตศาสตร์
     2. บุคคลต่าง ๆ ครู เพื่อน ญาติ
     3. สหกรณ์โรงเรียน ร้านค้าในชุมชน ตลาดนัด
     4. สืบค้นอินเทอร์เน็ต จากห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
     5. สื่อต่าง ๆ เช่น VCD การคิดเลขเร็ว หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
     6. ห้องสมุดโรงเรียน


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์