กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

              ระบบไหลเวียนโลหิตมีความสำคัญและมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกาย ดังนั้นเราจึงควรดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานได้ตามปกติ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

         พ 1.1     ป.6/1อธิบายความสำคัญของระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ
                        ป.6/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจให้ทำงานตามปกติ

 


         จุดประสงค์การเรียนรู้

1)      อธิบายความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกายได้ (K)

2)      อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานตามปกติได้ (K)

3)      เห็นความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตที่มีผลต่อสุขภาพ (A)

4)      ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม (A)

5)      ปฏิบัติตนในการดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตเพื่อสุขภาพที่ดีได้ (P)

สาระการเรียนรู้

1.     สาระการเรียนรู้แกนกลาง

            1)  ความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิตที่มีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการ

            2)  วิธีดูแลรักษาระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานตามปกติ

2.   สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

                 -

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1.   ความสามารถในการคิด

            1)  ทักษะการสรุปลงความเห็น       

            2) ทักษะการนำความรู้ไปใช้          

2.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์


1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้     

3. มีความรับผิดชอบ

กิจกรรมการเรียนรู้

วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่ตรวจสอบ

                                     ชั่วโมงที่ 1

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

      1. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

            Ÿนักเรียนคิดว่า หัวใจมีไว้มอบให้กับคนที่เรารักจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

(พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน

     2. ครูอธิบายลักษณะรูปร่าง และขนาดของหัวใจให้นักเรียนฟัง    แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกหน้าที่สำคัญของหัวใจ ตามความเข้าใจของนักเรียน


ขั้นสอน

1.        ครูให้นักเรียนดูVCDเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตและการดูแล แล้วร่วมกันสรุปสาระสำคัญบันทึกลงในสมุด

2.        ครูนำแผนภาพอวัยวะที่สำคัญในระบบไหลเวียนโลหิต แสดงการทำงานของหัวใจทั้ง 4 ห้อง มาให้นักเรียนดู แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันอธิบายหน้าที่ หรือการทำงานของหัวใจในแต่ละห้อง

3.        ครูสรุปการทำงานของหัวใจที่มีส่วนสำคัญในระบบไหลเวียนโลหิต ให้นักเรียนฟัง

4.        ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับอวัยวะที่สำคัญในระบบไหลเวียนโลหิต จากหนังสือเรียน ตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้

               -  เรื่องเส้นเลือดหรือหลอดเลือด                                      

               -  เรื่อง เลือด

5.        จากนั้นครูสุ่มนักเรียน จำนวน 5 คน นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา   มาอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้กัน ผลัดกันซักถาม และอธิบายจนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจน

 

ชั่วโมงที่ 2

1.         นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต จากคลังความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นป.6 ในเว็บไซด์ทรูปลูกปัญญา

2.         ครูถามคำถาม เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียน เช่น

            -  เม็ดเลือดขาว มีความสำคัญต่อระบบไหลเวียนโลหิตอย่างไร

3.         ครูให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงระบบไหลเวียนโลหิต และการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต

4.         ครูให้นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า การทำกิจกรรมใดบ้างที่มีผลต่อการทำงานของระบบไหลเวียนโลหิต จากนั้นครูอธิบายวิธีการดูแลระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานอย่างเป็นปกติและมีประสิทธิภาพ เช่น

               - การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

               - การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

               - การพักผ่อนที่เพียงพอ

               - การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ฯลฯ

5.         จากนั้นครูตั้งคำถาม ถามนักเรียน ถึงความสำคัญของกรุ๊ปเลือด ว่ามีความสำคัญอย่างไร

6.         ครูให้นักเรียนดู VCD เรื่องกรุ๊ปเลือดสำคัญอย่างไร จากคลังความรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6 ในเว็บไซด์ทรูปลูกปัญญา

7.         ครูอธิบายเพิ่มเติมพร้อมทั้งให้นักเรียนสรุปความรู้ลงในสมุด

8.         ครูให้นักเรียนแต่ละคนทำใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนในกลุ่ม ผลัดกันอภิปรายคำตอบในใบงานที่ 2.1 หากมีข้อสงสัยให้อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นจนได้ข้อสรุป

9.        นักเรียนแต่ละคู่ในกลุ่มผลัดกันอภิปรายคำตอบในใบงานที่ 2.1 ตามที่คู่ของตนเองได้สรุป เพื่อสรุปเป็นประเด็นคำตอบของกลุ่มแล้วนำส่งครูตรวจ

10.      นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

            1) นักเรียนคิดว่า ถ้าหัวใจเต้นช้าลงหรือหยุดเต้นจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร      

              (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

            2) หากมีเม็ดเลือดขาวมากเกินไปจะมีผลต่อร่างกายหรือไม่ อย่างไร

              (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

ขั้นสรุป

สื่อ/แหล่งการเรียนรู้   :   —

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต

2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด

         การดูแลระบบไหลเวียนโลหิตให้ทำงานได้ตามปกติส่งผลต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของร่างกายอย่างไรบ้าง

              (พิจารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของครูผู้สอน)

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
 เครื่องมือ เกณฑ์
 ตรวจใบงานที่ 2.1  ใบงานที่ 2.1  ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
 ตรวจแบบบันทึกการอ่าน  แบบบันทึกการอ่าน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์    
 ประเมินการนำเสนอผลงาน  แบบประเมินการนำเสนอผลงาน  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล     ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์
 สังเกตความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมีความรับผิดชอบ     แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1.   สื่อการเรียนรู้

            1)  หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6

            2)  แผนภาพ อวัยวะที่สำคัญในระบบไหลเวียนโลหิต

            3)  ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ระบบไหลเวียนโลหิต

            4) VCD เรื่องระบบไหลเวียนโลหิตและการดูแล จากเว็บไซด์ยูทูป

            5) VCD เรื่องกรุ๊ปเลือดสำคัญอย่างไร จากคลังความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป.6

2.   แหล่งการเรียนรู้

            1)  เว็บไซด์ทรูปลูกปัญญา

                 - http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/2652-004381/

            2) เว็บไซด์ยูทูป

                 - VCDเรื่องระบบไหลเวียนโลหิตและการดูแล


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย