กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

            คำสรรพนามใช้ถามมีคำที่ต้องการให้ตอบ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

               มฐ.ท ๔.๑ ป. ๖/๑ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค

                                            


จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

๑. ยกตัวอย่างลักษณะของคำสรรพนามใช้ถาม  (K)

๒. เขียนประโยคที่มีคำสรรพนามใช้ถาม  (P)

๓. เห็นความสำคัญของการใช้คำสรรพนามใช้ถาม  (A)           

                            


สาระการเรียนรู้

๑. ความรู้

           สรรพนามใช้ถาม

๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

          การให้เหตุผล  การสรุปความรู้  การปฏิบัติ/การสาธิต  

๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

           ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


กิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูยกตัวอย่างโดยติดแถบประโยคภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยคำถามต่อไปนี้ให้นักเรียนออกมาแปลความหมาย ครูเน้นคำที่ใช้ประโยคคำถามและการใส่เครื่องหมายคำถามในประโยคภาษาอังกฤษ

๒. ให้นักเรียนตั้งคำถามเป็นภาษาไทยโดยใช้คำถามเช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ และให้ออกมาเขียนที่กระดานได้แก่คำว่า       –                    คุณเป็นใคร             –   ภรรยาของคุณทำงานอะไร        

–                    มันอยู่ที่ไหน               – คุณทราบได้อย่างไร

ครูอธิบายเพิ่มเติมว่านี่คือ ประโยคคำถามที่ผู้ถามต้องการคำตอบให้นักเรียนสังเกตสรรพนามบอกความไม่เจาะจงที่ใช้คำถามเหมือนกันแต่ไม่ต้องการคำตอบ แต่ในภาษาไทยไม่นิยมใช้เครื่องหมายคำถามกับข้อความที่เป็นประโยคคำถาม

๓. แบ่งนักเรียนออกเป็น ๕ กลุ่ม ให้ออกไปตั้งคำถามกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษากลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี

๔. เมื่อได้คำตอบแล้วให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมารายงานทั้งที่เป็นคำถามและคำตอบ ครูชมเชยตามความสามารถ และให้คะแนน

๕. ให้นักเรียนและครูช่วยกันอภิปรายความแตกต่างระหว่างสรรพนามใช้ถามและสรรพนามบอกความไม่เจาะจง

            สรรพนามบอกความไม่เจาะจง                              สรรพนามใช้ถาม

            – ใครใครก็ไม่รักผม                                             –  ใครเป็นคนทำแก้วแตก

            –  พูดอะไรอย่างนี้เดี๋ยวฉันช่วยเอง                         –  อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง 

๖. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ดังนี้  คำสรรพนามใช้ถามมีคำที่ต้องการให้ตอบ

๗. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามท้าทาย ดังนี้

            ๏ คำถามที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

๘. ให้นักเรียนทำใบงานที่ ๒ เรื่อง คำสรรพนาม

การวัดผลและประเมินผล

๑. วิธีการวัดและประเมินผล

     ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

     ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

     ๑.๓ ตรวจใบงานที่ ๒      

๒. เครื่องมือ

     ๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

     ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

๓. เกณฑ์การประเมิน

     ๓.๑  การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

               ผ่านตั้งแต่ ๒ รายการ          ถือว่า   ผ่าน

               ผ่าน           ๑ รายการ         ถือว่า  ไม่ผ่าน

     ๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

               คะแนน ๙ - ๑๐    ระดับ    ดีมาก

               คะแนน ๗ - ๘     ระดับ    ดี

               คะแนน ๕ - ๖    ระดับ    พอใช้

               คะแนน ๐ - ๔      ระดับ    ควรปรับปรุง

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

๑.  แถบประโยคภาษาอังกฤษ

๒. ใบงานที่ ๒


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย