กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

            คำนามรวมหมู่แสดงถึงลักษณะของสิ่งที่เป็นหมวด เป็นหมู่

 

 

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

             มฐ.ท ๔.๑ ป. ๖/๑ วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค   
จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

๑.  อธิบายลักษณะคำนามรวมหมู่ (K)    

๒. ใช้คำนามรวมหมู่ (P)  

๓.  เห็นความสำคัญของการใช้คำนามรวมหมู่ให้ถูกต้อง (A)


สาระการเรียนรู้

๑. ความรู้

            คำนามรวมหมู่ (สมุหนาม)

๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด

             การให้เหตุผล  การสรุปความรู้  การปฏิบัติ/การสาธิต

๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

             มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย     

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


กิจกรรมการเรียนรู้

๑. ครูแสดงภาพคน ๑ คน  เงาะ ๑ ผล   นก ๑ ตัว  กล้วย ๑ ใบ  ให้นักเรียนบางคนออกมาเขียนประโยคใต้ภาพ   

๒. ครูเพิ่มจำนวนภาพ เพื่อเปรียบเทียบกัน ดังนี้  คนเดินขบวน, เงาะอยู่ในกระเช้า, นกบินอยู่ในอากาศ๑๒ ตัว, กล้วย ๑ หวี วางอยู่ในจาน แล้วให้นักเรียนที่เขียนประโยค เรียกเพื่อนในชั้นออกมาเขียนใต้ภาพ๓. นักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมายของคำว่า สมุหนามหรือคำนามรวมหมู่ หมายถึง คำนามที่บอกลักษณะของคน สัตว์ สิ่งของ ที่รวมกันเป็นหมวดหมู่ พวก ได้แก่ โขลง หมู่ คณะ  ฯลฯ

๔. ให้นักเรียนอ่านแถบประโยคที่เป็นลักษณนาม และสมุหนาม แล้วเปรียบเทียบความแตกต่าง เช่น             แล้วสังเกตความแตกต่างที่ว่าคำที่เป็นลักษณนามจะอยู่ข้างหลังคำที่บอกจำนวน ส่วนสมุหนามจะอยู่ข้างหน้าคำนามที่ประกอบอยู่

๕. ให้นักเรียนรวบรวมสมุหนามและวิธีการใช้จากหนังสือพจนานุกรมหรือหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับ

สมุหนาม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และจดบันทึกลงในกระดาษ โดยให้เวลาประมาณ ๑๐ นาที

๖. ให้นักเรียนดูสื่อวีดิทัศน์จาก YOUTUBE เรื่องชนิดของคำ

๖. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน แต่งเรื่องราวมีความยาวประมาณ ๑๐ บรรทัด โดยมีคำสมุหนามอยู่ใน

เนื้อเรื่องประมาณ ๕ คำ หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้น

๗. ให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้  คำนามรวมหมู่แสดงถึงลักษณะของสิ่งที่เป็นหมวดเป็นหมู่

๘. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครูใช้คำถามที่ท้าทาย ดังนี้

            ๏ คำว่า “หมู่” ใน “คนหมู่มาก” เป็นคำนามรวมหมู่หรือไม่ เพราะอะไร           


การวัดผลและประเมินผล

๑. วิธีการวัดและประเมินผล

     ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

     ๑.๒ สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

๒. เครื่องมือ

     ๒.๑  แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม  

     ๒.๒ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

๓. เกณฑ์การประเมิน

     ๓.๑  การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

               ผ่านตั้งแต่ ๒ รายการ          ถือว่า   ผ่าน

               ผ่าน           ๑ รายการ         ถือว่า   ไม่ผ่าน

     ๓.๒ การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

               คะแนน  ๙ - ๑๐  ระดับ    ดีมาก

               คะแนน  ๗ - ๘   ระดับ    ดี

               คะแนน  ๕ - ๖    ระดับ    พอใช้

               คะแนน  ๐ - ๔    ระดับ    ควรปรับปรุง

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

๑. รูปภาพ 

๒. บัตรคำ

๓. พจนานุกรม

๔. วีดิทัศน์ใน YOUTUBE ทรูปลูกปัญญา              


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย