กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

      กฎหมายเป็นข้อบังคับให้สมาชิกในสังคมปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติของกฎหมาย ย่อมทำให้สามารถอยู่ร่วมกันได้

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

  ส 2.1       ป.6/1       ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน

สาระการเรียนรู้

 3.1     สาระการเรียนรู้แกนกลาง

      1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน เช่น

           - กฎหมายจราจร

           - กฎหมายยาเสพติดให้โทษ

           - กฎหมายทะเบียนราษฎร

           - เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ อบต. อบจ.

      2) ประโยชน์ของการปฏิบัติตนหรือเคารพกฎหมายดังกล่าว

 3.2           สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น      

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

     4.1    ความสามารถในการสื่อสาร

     4.2    ความสามารถในการคิด

            1) ทักษะการวิเคราะห์

            2)  ทักษะการสร้างความรู้

            3) ทักษะการนำความรู้ไปใช้

     4.3    ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

   1.  ซื่อสัตย์สุจริต                                      

   2.  มีวินัย                                                

   3.  ใฝ่เรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

 ขั้นที่ 1 สังเกต ตระหนัก

     1.     ครูนำภาพผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ ซึ่งมีสภาพร่างกายซูบผอม และภาพของผู้ติดยาแล้วก่ออาชญากรรม มาให้

            นักเรียนดู แล้วร่วมกันวิเคราะห์ผลเสียของการติดยาเสพติดให้โทษ

     2.     ครูเล่าข่าวเกี่ยวกับผู้กระทำผิดกฎหมายยาเสพติดให้โทษ แล้วถูกศาลตัดสินลงโทษให้นักเรียนฟัง และชี้แนะให้

            นักเรียนเข้าใจว่าการทำผิดกฎหมายยาเสพติดนั้นมีบทลงโทษ 5 ฐาน และยกตัวอย่างประกอบ

     3.     ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ จากหนังสือเรียน             

            และหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ในหัวข้อต่อไปนี้

            1)  ประเภทของยาเสพติดให้โทษ

            2)  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

            3)  ตัวอย่างโทษของผู้ที่กระทำความผิดกฎหมายยาเสพติดให้โทษ

            4)  อันตรายของยาเสพติดให้โทษ

 

 ขั้นที่ 2  วางแผนปฏิบัติ

     นักเรียนกลุ่มเดิมวางแผนให้สมาชิกในกลุ่มจับคู่กันเพื่อสืบค้นข้อมูล คู่ละ 1 หัวข้อ โดยศึกษาจากหนังสือเรียน และ

หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม

 

 ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติ

     สมาชิกแต่ละคู่สืบค้นข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย แล้วนำข้อมูลที่สืบค้นได้มาเล่าให้สมาชิกคนอื่นๆ ภายในกลุ่มฟัง

และผลัดกันซักถามข้อสงสัย

 

 ขั้นที่ 4 พัฒนาความรู้ความเข้าใจ

      1.       นักเรียนแต่ละกลุ่มนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาเป็นพื้นฐานในการทำใบงานที่ 3.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับ

ยาเสพติดให้โทษ

      2.       ครูเฉลยคำตอบในใบงานที่ 3.1 ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มตรวจความถูกต้องของใบงาน และแก้ไขในส่วนที่ผิดหรือบกพร่อง


 ขั้นที่ 5 สรุป

     นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดให้โทษ ในหัวข้อ ประเภทของยาเสพติดให้โทษ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ และอันตรายของยาเสพติดให้โทษ

การวัดผลและประเมินผล

     7.1    การประเมินก่อนเรียน

            -    ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กฎหมายน่ารู้

     7.2    การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

            1)  ตรวจใบงานที่ 1.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

            2) ตรวจใบงานที่ 2.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

            3) ตรวจใบงานที่ 3.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

            4) ตรวจใบงานที่ 4.1 เรื่อง กฎหมายส่วนท้องถิ่น

            5) ตรวจแบบบันทึกการอ่าน

            6)  ประเมินการนำเสนอผลงาน

            7) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

            8) สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     7.3    การประเมินหลังเรียน

            -    ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง กฎหมายน่ารู้

     7.4    การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)

            -    ตรวจรายงานผลการปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

 

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

            1)  หนังสือเรียน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6

            2)  หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม

                 1)  กมล พิพัฒนชัยกุล. 2551. คู่มือกฎจราจรและการสอบใบขับขี่ รถยนต์-รถจักรยานยนต์.

                     กรุงเทพมหานคร : ปั๊ม พับลิชชิ่ง.

                 2)  พิชัย นิลทองคำ. 2554. พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับสมบูรณ์). กรุงเทพมหานคร : มปท.

                 3)  วิชา มหาคุณ. 2551. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด :การสร้างเครือข่าย-การส่งต่อ-

                     การติดตามและประเมินผล เด็ก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

            3)  ตัวอย่างข่าว

            4)  บัตรภาพ

            5) ใบงานที่ 1.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก

            6) ใบงานที่ 2.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร

            7) ใบงานที่ 3.1 เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ

            8) ใบงานที่ 4.1 เรื่อง กฎหมายส่วนท้องถิ่น


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านไร่อ้อย