กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด


     การเขียนและคัดลายมือถือเป็นทักษะสำคัญประการหนึ่งในการเรียนภาษาไทย  เพราะการเขียนหนังสือให้สวยนอกจากจะสามารถสื่อสาร  ทำให้คนอื่นอ่านงานได้ง่ายแล้วยังแสดงถึงความประณีต  ชีวิต  จิตใจของคนเขียนได้ด้วย

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
     
ท ๒.๑  ป๖/๑  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด  และครึ่งบรรทัด
     ท ๒.๑  ป๖/๒  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
     ท ๒.๑  ป ๖/๙  มีมารยาทในการเขียน
     ท ๔.๑  ป ๖/๒ ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้
     
๑. การเขียนตามคำบอกจากคำในบทเรียน
     ๒. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดได้อย่างถูกต้อง สวยงามและรวดเร็ว
     ๓. ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล
     ๔. มีมารยาทในการเขียน  

สาระการเรียนรู้


ความรู้  (
K)
     
การเขียนตามคำบอกจากคำในบทเรียน
ทักษะ/กระบวนการ  (P)
     กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการนำเสนอผลงาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)
     ๑.  ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
     ๒.  มีความซื่อสัตย์สุจริต
     ๓.  มีวินัยในตนเอง
     ๔.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้
     ๕.  อยู่อย่างพอเพียง
     ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน
     ๗.  รักความเป็นไทย
     ๘.  มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     
๑. ทบทวนเรื่องการเขียนและคัดลายมือที่เคยฝึกปฏิบัติมาครูให้ข้อเสนอแนะหลักการเขียนคัดลายมือเพิ่มเติม  โดยให้นักเรียนดู วีดีโอวิธีการในการคัดลายมือ  จากเว็บไซต์ทรูปลูกปัญญา http://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/27723-040080/

ขั้นกระบวนการเรียนรู้
     ๒. นักเรียนแบ่งกลุ่มจากนักเรียนทั้งหมดแบ่งออกเป็น ๖  กลุ่มกลุ่มละ ๕ – ๖ คน  ครูชี้แจงในการจัดกลุ่มนักเรียนโดยให้คละความสามารถ  เก่ง  ปานกลางและอ่อน  ไว้ในแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้และมีทักษะในการทำงานกลุ่ม  และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการกลุ่ม  โดยครูแนะนำบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
     ๓. อ่านคำยาก  สำนวนภาษาและใหม่จากบัตรคำที่ครูนำมาติดบนกระดานดำ เพื่อทบทวนคำยาก คำใหม่
     ๔. นักเรียนสำรวจคำจากบทเรียนเรื่อง  “จากผาแต้ม…สู่อียิปต์”   โดยหาดูว่าคำใดที่นักเรียนเขียนไม่ได้ให้สะกดคำพร้อมทดลองเขียนด้วยตนเองให้คล่อง
     ๕. เขียนตามคำบอกจากครูประมาณ ๑๐ – ๒๐  คำในใบงานที่  ๑  cและนักเรียนเปลี่ยนกันตรวจ โดยดูจากหนังสือเรียนภาษาไทยและบัตรคำจากครู
     ๖. นักเรียนทำใบงานที่  ๒   คัดตัวบรรจง ข้อความที่กำหนดให้
     ๗. นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง  “ตัวเลขไทย”  พร้อมกัน  แล้วอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหา  แล้วคัดตัวบรรจงครึ่งบรรทัด  ในใบงานที่  ๓
     ๘. นักเรียนเขียนเรื่อง อยู่กันอย่างไรให้เป็นสุข ลงในสมุดแบบฝึกหัด  พร้อมกับนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน

ขั้นสรุป
     ๙. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปการทำกิจกรรม 

การวัดผลและประเมินผล


๑.  ด้านความรู้  (
K)  ประเมินจาก
     ๑.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง
     ๒.  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
     ๓.  แบบประเมินใบงาน
๒.  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ประเมินจาก
     ๑.  แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
     ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๓.  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)  ประเมินจาก
     ๑.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     ๒.  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


     ๑.  แบบเรียนภาษาไทย  ภาษาพาที 
     ๒.  ใบงาน
     ๓.  แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
     ๔.  เว็บไซต์  ทรูปลูกปัญญา
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่