กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

    การรู้หลักเกณฑ์ทางภาษา  เรื่องการใช้เลขไทยให้ถูกต้องตามความหมายและถูกต้องตามหน้าที่ของประโยค ช่วยให้ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ละประเทศ  แต่ละชาติภาษาจะมีตัวเลขใช้เป็นของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ เลขไทยมีใช้มาตั้งแต่กำเนิดตัวอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ใช้แทนจำนวน   ใช้แทนวันแต่ละวันในสัปดาห์ แทนเดือนในแต่ละเดือนในรอบปี

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้


ตัวชี้วัด
    
ท ๑.๑   ป๖/ ๒   อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร
    ท ๒.๑   ป ๖/๒   เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม
    ท ๒.๑   ป ๖/๙   มีมารยาทในการเขียน
    ท ๔.๑   ป ๖/๒  ใช้คำได้เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล

จุดประสงค์การเรียนรู้
     
๑.  ความหมายและลักษณะของการใช้เลขไทย
     ๒.  การอ่านและเขียนเลขไทย
     ๓.  เขียนเลขไทย 
     ๔.  มีมารยาทในการเขียน  

สาระการเรียนรู้


ความรู้  (
K)
     ๑.  ความหมายและลักษณะของการใช้เลขไทย
     ๒. การอ่านและเขียนเลขไทย 
ทักษะ/กระบวนการ  (P)
     กระบวนการทำงาน กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการนำเสนอผลงาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)
     ๑.  ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
     ๒.  มีความซื่อสัตย์สุจริต
     ๓.  มีวินัยในตนเอง
     ๔.  มีความสนใจใฝ่เรียนรู้
     ๕.  อยู่อย่างพอเพียง
     ๖.  มุ่งมั่นในการทำงาน
     ๗.  รักความเป็นไทย
     ๘.  มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้


ขั้นนำ
     
๑.  สนทนาทบทวนบทเรียน เรื่อง  ตัวเลขไทย โดยนักเรียนบอกเลขไทย   แล้วครูเขียนให้นักเรียนดูบนกระดานดำ   เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ให้ถูกต้อง
     ๒.  ให้นักเรียนได้ดูการใช้เลขไทยในอดีต  จากสื่อ ดิจิตอล ๘  กลุ่มสาระ  เรื่อง  ตัวเลขไทยในอดีต  เพื่อเพิ่มเติมความรู้จากหนังสือเรียน

ขั้นกระบวนการเรียนรู้
     ๒.  นักเรียนฝึกอ่านเลขไทย  จากกระดานดำที่ครูเขียน
     ๓.   นักเรียนแบ่งกลุ่มจากนักเรียนทั้งหมดแบ่งออกเป็น ๖  กลุ่มกลุ่มละ ๕ – ๖ คน  ครูชี้แจงในการจัดกลุ่มนักเรียนโดยให้คละความสามารถ  เก่ง  ปานกลางและอ่อน  ไว้ในแต่ละกลุ่มเพื่อให้เกิดความหลากหลายในการเรียนรู้และมีทักษะในการทำงานกลุ่ม  และให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกประธาน รองประธานและเลขานุการกลุ่ม  โดยครูแนะนำบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มให้นักเรียนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และนักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ทางภาษา เรื่อง การใช้เลขไทย จากใบความรู้ ให้เข้าใจ
     ๔.  นักเรียนทุกกลุ่มส่งตัวแทนออกมารายงานหน้าชั้นเรียน  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
     ๕.  ครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันสรุป  อภิปราย  แสดงความคิดเห็นจากสมาชิกของกลุ่มที่ออกมานำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน และเติมเต็มในส่วนที่ไม่สมบูรณ์
     ๖.  ครูแจกตัวอย่างแถบข้อความ   ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์   ว่าการใช้เลขไทยใดบ้างที่ใช้ไม่ถูกต้อง  เพราะเหตุใด    ให้ช่วยกัน   ปรับปรุง  แก้ไข  ให้ถูกต้อง
     ๗.  นักเรียนแข่งขันกันเขียนเลขไทยและคำอ่านเป็นตัวหนังสือ  บนกระดานดำ  กลุ่มใดเขียนได้มากและเขียนถูกต้อง  เป็นฝ่ายชนะ

ขั้นสรุป
     ๘.  นักเรียนและครูช่วยกันสรุปบทเรียน เรื่อง  ตัวเลขไทย โดยครูสรุปเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังว่า    แต่ละประเทศ  แต่ละชาติภาษาจะมีตัวเลขใช้เป็นของตัวเองเป็นส่วนใหญ่  เลขไทยมีใช้มาตั้งแต่กำเนิดตัวอักษรไทยสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ใช้แทนจำนวน  ใช้แทนวันแต่ละวันในสัปดาห์  แทนเดือนในแต่ละเดือนในรอบปี
     ๙.  นักเรียนทำใบงาน  

การวัดผลและประเมินผล


๑.  ด้านความรู้  (
K)  ประเมินจาก
     ๑.  แบบประเมินการอ่านออกเสียง
     ๒.  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
     ๓.  แบบประเมินใบงาน
๒.  ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) ประเมินจาก
     ๑.  แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
     ๒. แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
๓.  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (A)  ประเมินจาก
     ๑.  แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
     ๒.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

 


     ๑.  แบบเรียนภาษาไทย  ชุดภาษาเพื่อชีวิต 
     ๒.  ใบงาน
     ๓.  แบบฝึกหัดทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖
     ๔.  ใบความรู้
     ๕.  แผนภูมิเลขไทย
     ๖.  สื่อดิจิตอล  ๘  กลุ่มสาระ  ทรูปลูกปัญญา


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่