กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ศึกษาและสืบค้นกาเนิดอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน คาขวัญอาเซียน เพลงประจาอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การบริหารงานของอาเซียน ภาษาของอาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติ ตราประจาแผ่นดิน สภาพทางภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ระบบเงินตรา สังคมและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจราจาอาเซียน อาเซียน+3 อาเซียน+6 อาเซียนกับสหภาพยุโรป อาเซียนกับสหประชาชาติ ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน และเสาหลักประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

ดาวน์โหลด โครงสร้างหลักสูตร อาเซียนศึกษา
ดาวน์โหลด แผนการสอนอาเซียนศึกษา

การวัดผลและประเมินผล

ผลการเรียนรู้
1. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกาเนิดอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์อาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน ธงอาเซียน คาขวัญของอาเซียน เพลงประจาอาเซียน กฎบัตรอาเซียน การบริหารงานของอาเซียน และภาษาของอาเซียน
2. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องธงชาติ ตราประจาแผ่นดิน สภาพทางภูมิศาสตร์ การเมืองการปกครอง ระบบเงินตรา สังคมและวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับไทย
3. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในอาเซียน ประเทศไทยกับการดารงตาแหน่งประธานอาเซียน และประโยชน์ที่ประเทศไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน
4. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนกับประเทศคู่เจราจา อาเซียน+3 อาเซียน+6 อาเซียนกับสหภาพยุโรป และอาเซียนกับสหประชาชาติ 5. รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียนและเสาหลักของประชาคมอาเซียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพิมพ์วัฒนาพาณิช