กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ยึดหลัก “ฉันทะศึกษา” ตามแบบอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการบำรุงเลี้ยงดูตามแบบอย่างสมเด็จย่า ที่ใช้จังหวะและโอกาส ตามวัยและความชอบของเด็กแต่ละคน ประกอบด้วยความถูกต้อง
• ตามหลักจิตวิทยาเด็ก
• ตามหลักวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อผล
1. ให้เด็กและพ่อแม่เกิดความสุข หลีกภัยจากยาเสพติด ภัยทางเพศ การท้อง HIV โรคต่างๆ ภัยสังคมและอาชญากรรม
2. ให้เด็กรัก เคารพพ่อแม่ ครู ชาติประเทศ และพุทธศาสนา
3. สามารถภูมิใจที่ มีความสามารถ “ทำได้”
      ๑. เป็น คนดี มีวัฒนธรรม
      ๒. เป็น คนคิด เป็น
      ๓. เป็น คนพูด เป็น
      ๔. เป็น คนทำ เป็น
      ๕. เป็น คนผลิต เป็น
      ๖. เป็น คนขาย  เป็น
      ๗. เป็น คนให้และแบ่งปัน เป็น
      ๘. เป็น คนมีความสุขและภูมิใจในตนเอง

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

สอนให้ใช้สมอง เปิดรับความรู้ต่างๆได้ด้วยวิธีธรรมชาติ 
สอนให้สมองทั้ง 7 มิติได้ทำงานพร้อมกัน
สมอง  7 มิติ  
•ตา ได้ไปสถานที่จริง ทั่วประเทศ
•หู,จมูก,ปาก,สัมผัส ได้ชมวัฒนธรรม ความดี ความเจริญ
•ใจได้ประทับไว้ในจิตใจ ทุกวินาทีที่เรียน
•ปัญญาได้คิด+ศึกษา จนเกิด ผล ทางปัญญา
•ผลงานแสดงออก เป็นผลิตผลทางอาหาร การเกษตรเพาะปลูก การวางแผน การทำแผนที่ ทำสถิติ การทำแบบพิมพ์เขียว การสำรวจ งานพิมพ์ งานคอมพิวเตอร์ งานพลาสติก งานสื่ออิเล็กทรอนิกส์ งานวิทยาศาสตร์ต่างๆ เช่น พลังงาน งานทำสิ่งประดิษฐ์ แสดงออก ทางด้านการแสดงออก การพูด การแปล การแสดง การร้องเพลง การเล่นและการแสดงดนตรี ทางด้านกีฬา เช่น เดินป่า ปีนเขา การนำเที่ยวป่า โบราณสถาน พืชพรรณ ต้นน้ำ ลำธาร

ผลสุดท้าย จะออกมาในรูปการบริการสังคม การผลิต การขยายสู่สังคม เช่น NEW OTOP, NEW SERVICES

การวัดผลและประเมินผล

ผลที่นำไปใช้ได้ตลอดชีวิต การเรียนตามแบบ ฉันทะศึกษา จะมีการนำเด็กออกงานต่างๆ+ ผลงานที่ดีและใหม่สุด นำเผยแพร่ วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ของโรงเรียน การออกงานตามที่ต่างๆ ผลงานทั้งหมดจะมีการบันทึกเป็นรูปเล่ม ภาพ โดยตัวเด็กแต่ละคน เรียก โบรชัวร์
โบรชัวร์ จะถูกใช้ในการสมัครเข้าเรียนและทำงานในมหาวิทยาลัย, สถาบันต่างๆ  บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานที่มองหา คนดี คนเก่ง ที่ไม่ต้องพึ่งกระดาษ แต่พึ่ง ตัวเอง

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

เรียน ได้ทุกหนทุกแห่งบนโลกใบนี้ โดนเฉพาะอีสาน 
•ตลาด ห้าง 7-11 KFC
•โรงงานผลิต อาหาร สินค้า โกดัง ขยะ น้ำเสีย – นำกลับ
•วัด ป่าช้า วัดต่างศาสนา พระ ศิลปะการสร้างวัด สร้างพระ
•โรงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ หนังสือ ตลาดการขาย การเขียน
•การเมือง รัฐสภา ศาล โรงพัก อำเภอ อบต.
•กฎหมาย ตำรวจ ถนน จราจร การปกครอง
•วิทยาศาสตร์ สมาชิกองค์การวิทยาศาสตร์แห่งชาติ หอดูดาว
•แหล่งผลิตพลังงาน ไฟฟ้า แสงอาทิตย์ เขื่อน ฝาย น้ำมัน
•เกษตร ไร่นา น้ำ ปุ๋ย ดิน เกษตรอินทรีย์ ทดลองปลูก
•ป่าไม้ ต้นไม้ ยาสมุนไพร การผลิต วนอุทยาน อาสารักษาป่า ต้นน้ำลำธาร
•โกดัง การขนส่ง การขาย การขายสู่ต่างประเทศ ท่าเรือ ท่าเครื่องบิน
•การบิน สนามบิน เครื่องบิน การใช้เครื่องบิน การทำเครื่องบิน
•รถ เรือ โรงงานผลิต ประกอบอะไหล่ บริการ ขาย
•โรงพยาบาล โรงยา โรงทำอวัยวะเทียม ดูการผ่าตัด ศพ
•ต่างประเทศ ต่างจังหวัด กรุงเทพมหานคร เวียงจันทน์ โดยการหาทุน


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก โรงเรียนพุทธบุตร วัดป่าภูผาสูง