กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เพื่อให้นักสืบเข้าใจถึงหน้าที่ของราและสาหร่ายที่อาศัยอยู่ร่วมกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไลเคนและมลพิษ

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักสืบเข้าใจถึงหน้าที่ของราและสาหร่ายที่อาศัยอยู่ร่วมกัน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไลเคนและมลพิษ

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

การดำเนินกิจกรรม
1. แบ่งนักสืบออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสาหร่าย  กลุ่มรา และกลุ่มมลพิษ โดยให้กลุ่มสาหร่ายมีจำนวนคนมากสุด รองลงมาเป็นรา ส่วนกลุ่มมลพิษมีจำนวนน้อยสุด (โดยผู้นำกิจกรรมสามารถแบ่งกลุ่มโดยให้นักสืบนับเลขดังนี้ 1 1 1 2 2 3 และต้องไม่ระบุบทบาทให้นักสืบรู้ว่าตนเองเป็น รา สาหร่าย หรือมลพิษ)
2. ให้คนที่นับ 1 (กลุ่มสาหร่าย) อยู่วงในสุด คนที่นับ 2 (กลุ่มรา) ยืนหันหลังเป็นวงกลมล้อมรอบวงในสุด ส่วนคนที่นับ 3 (กลุ่มมลพิษ)ให้อยู่วงนอกสุด หันหน้าเข้าหากลุ่มรา ดังภาพ
             
3. อธิบายกติกา ผู้เล่นเป็นราต้องจับมือยึดติดกันเป็นด่าน คอยยืนหยัดป้องกันไม่ให้มลพิษเล็ดรอดเข้าไปจับสาหร่ายได้  ในขณะที่ผู้เล่นเป็นมลพิษแต่ละคนต้องพยายามหาทางฝ่าทะลุแนวกำแพงไปดึงตัวสาหร่ายให้ได้  ส่วนผู้เล่นเป็นสาหร่ายถ้าโดนมลพิษดึงตัว ต้องวิ่งออกมาเปลี่ยนบทบาทรวมกลุ่มเป็นมลพิษ
4. เริ่มเล่นเมื่อผู้นำกิจกรรมเป่านกหวีด จบเกมเมื่อมลพิษเข้าไปเอาสาหร่ายได้ และราที่เป็นกำแพงพังลง หรือจำนวนสาหร่ายหมดไป
5. สรุปกิจกรรม  จะเห็นว่าครั้งแรกกลุ่มมลพิษมีจำนวนน้อยที่สุด และสามารถดึงกลุ่มสาหร่ายออกมาได้ไม่มากนัก แต่เมื่อมีผู้เล่นที่เป็นกลุ่มมลพิษมากขึ้น ก็จะสามารถดึงผู้เล่นกลุ่มสาหร่ายออกมาได้มากยิ่งขึ้น จนกระทั่งกลุ่มสาหร่ายหมดไปก็เปรียบเสมือนมลพิษ ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็จะสามารถเข้าไปทำลายสาหร่าย จนกระทั่งไลเคนตายในที่สุด

***หมายเหตุ
     เพื่อให้การทำกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก มูลนิธิโลกสีเขียว
http://www.greenworld.or.th/contact

การวัดผลและประเมินผล

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก มูลนิธิโลกสีเขียว