กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เพื่อให้นักสืบเห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนเปลือกไม้ และสามารถจำแนกได้ว่า สิ่งใดเป็น “สัตว์” “พืช” และ “ไม่ใช่ทั้งสัตว์และพืช” รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกไลเคนให้นักสืบได้รู้จักเบื้องต้นด้วย

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

เพื่อให้นักสืบเห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนเปลือกไม้ และสามารถจำแนกได้ว่า สิ่งใดเป็น “สัตว์” “พืช” และ “ไม่ใช่ทั้งสัตว์และพืช” รวมทั้งยังเป็นการเปิดโลกไลเคนให้นักสืบได้รู้จักเบื้องต้นด้วย

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อ/อุปกรณ์
1. ฉากเปลือกไม้
2. ภาพสิ่งมีชีวิตที่อาศัยบนเปลือกไม้ทั้ง สัตว์ พืช และไม่ใช่สัตว์และพืช เช่น มด แมลง เห็ด มอส ไลเคนชนิดต่างๆ
3. เทปกาว

การดำเนินกิจกรรม
1. นักสืบดูภาพต่างๆที่ติดอยู่บนฉากเปลือกไม้ ซึ่งเป็นภาพของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยจริงอยู่บนเปลือกไม้ แต่เนื่องจากมีขนาดเล็ก คนทั่วไปเลยไม่ค่อยสังเกตเห็น
2. เมื่อนักสืบได้ดูภาพต่างๆ อย่างคร่าวๆแล้ว ให้ออกมาดึงภาพคนละ 1 ใบ
3. พิจารณาว่าภาพสิ่งมีชีวิตที่ได้รับคืออะไร และมีลักษณะเด่นอะไรบ้าง
4. นำภาพออกมาแปะตามกลุ่ม โดยแบ่งเป็น “สัตว์” “พืช” และ “ไม่ใช่ทั้งสัตว์และพืช”
5. ผู้นำกิจกรรมเฉลยและแยกให้นักสืบเห็นว่าสิ่งใดเป็น “สัตว์” “พืช” และ “ไม่ใช่ทั้งสัตว์และพืช”
6. อธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป ที่เห็นได้ชัดเจนคือพืช และสัตว์ แต่นักสืบอาจสับสนระหว่างไลเคนกับพืชบางชนิดที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งผู้นำกิจกรรมควรอธิบายวิธีสังเกตถึงข้อแตกต่างให้นักสืบสามารถจำแนกแยกแยะประเภทระหว่างพืชกับไลเคน

              

***หมายเหตุ
     เพื่อให้การทำกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก มูลนิธิโลกสีเขียว
http://www.greenworld.or.th/contact

การวัดผลและประเมินผล

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก มูลนิธิโลกสีเขียว