กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เพื่อเรียนรู้ถึงแหล่งที่มาและบทบาทของซากเกยหาดในระบบนิเวศและผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนหาด

ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรมการเรียนรู้

อุปกรณ์:
1.สมุดบันทึก
2.เครื่องเขียน

การดำเนินกิจกรรม:
ขั้นที่ 1 : แยกประเภทซากเกยหาด
1.นักสืบทุกคนออกเดินสำรวจซากเกยหาด บันทึกว่าเจออะไรบ้างและเจออะไรมากที่สุด (ลองแอบสังเกตดูว่าสัตว์อะไรอยู่กับซากเกยหาดบ้าง) และให้แต่ละคนเก็บของเกยหาดที่เห็นว่าน่าสนใจกลับมาคนละ 2 ชิ้น ชิ้นหนึ่งเป็นของธรรมชาติ อีกชิ้นเป็นของที่คนผลิตขึ้น
2.กลับมารวมกลุ่มกัน วางของที่ได้มาเป็น 2 กอง คือ กองซากธรรมชาติ และกองซากของคนผลิต
3.ช่วยกันแยกประเภทซากทั้งสองหมวดออกเป็นประเภทย่อยๆ เช่น ของธรรมชาติอาจแบ่งได้เป็น พืชบก (เมล็ด ขอนไม้) พืชทะเล (เศษสาหร่าย หญ้าทะเล) ซากสัตว์น้ำ (เปลือกหอย กระดองปู ซากปลา) ซากสัตว์บก (กระดูกหมา) และของที่คนผลิตขึ้นอาจแบ่งได้เป็นเครื่องมือจับปลา เศษเสื้อผ้า พลาสติก โฟม ขวด กระป๋อง ฯลฯ ส่วนสิ่งที่บันทึกไว้ แต่ไม่ได้เก็บมา ก็ให้จดเพิ่มเติมขึ้นบนกระดาน
4.แลกเปลี่ยนข้อสังเกตจากการสำรวจ คิดว่ามีของประเภทไหนมากที่สุด

ขั้นที่ 2 : วงจรชีวิตซากเกยหาด
1.แบ่งนักสืบออกเป็นกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ผู้นำกิจกรรมแจกกระดาษที่เขียนประเภทซากเกยหาดแก่นักสืบกลุ่มละอย่าง เช่น เมล็ดพืช ขอนไม้ เปลือกหอย ซากปลา แหไนล่อนและเครื่องมือประมงต่างๆ โฟม เศษแก้ว ฯลฯ โดยไม่ให้แต่ละกลุ่มรู้ว่ากลุ่มอื่นได้ซากเกยหาดประเภทไหนกันบ้าง
2.นักสืบแต่ละกลุ่มจะต้องพิจารณาวงจรชีวิตซากเกยหาดของตัวเองโดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่
2.1 วันวาน ก่อนจะมาอยู่บนหาด มันเป็นอะไร อยู่ที่ไหน
2.2 วันนี้ มันมากลายเป็นซากอยู่บนหาดนี้ได้อย่างไร
2.3 วันหน้า ต่อไปในอนาคตมันจะมีสภาพเป็นอย่างไร ถ้าถูกย่อยสลาย มีตัวอะไรมาจัดการ เป็นต้น เสร็จแล้วนำเรื่องราวของวงจรชีวิตซากเกยหาดนี้ มาแต่งเป็นละครใบ้สั้นๆ 3 ฉาก
3.นักสืบแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาแสดงละครใบ้ ให้เพื่อนนักสืบกลุ่มอื่นทายว่าเป็นซากประเภทไหน มีเรื่องราววงจรชีวิตอย่างไร
4.ผู้นำกิจกรรมอาจชวนอภิปรายกันถึงวงจรชีวิตซากเกยหาดอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ขั้นที่ 3 : บทบาทสมมุติ
1.แบ่งนักสืบออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ สัตว์ในทะเล สัตว์บนหาด ชุมชนท้องถิ่น นักท่องเที่ยว ชายหาด (คือ ตัวกายภาพสถานที่เอง)
2.ให้แต่ละกลุ่มมองโลกจากมุมของบทที่ตัวเป็น ช่วยกันคิดภายในกลุ่มว่าตัวเองได้รับผลกระทบอะไรจากซากเกยหาด โดยแบ่งเป็นหมวดของจากธรรมชาติ และหมวดของคนที่ผลิตขึ้น ให้ดูทั้งผลดีและผลเสีย ถ้าคิดว่ามีแต่ผลดี หรือมีแต่ผลเสีย ก็ว่าไปตามนั้น
3.เขียนผลวิเคราะห์ขึ้นมาเป็นแผนภูมิ แสดงผลกระทบที่ตัวนักสืบได้รับ ลองใช้ปากกาน้ำเงินแสดงผลดี และปากกาสีแดงแสดงผลเสีย
                         
4.แต่ละกลุ่มผลัดกันนำเสนอ ช่วยกันสรุปดูว่าซากเกยหาดประเภทไหนสร้างผลเสียมากที่สุด
      จบกิจกรรมแล้ว ถ้านักสืบพบว่าเก็บหิน เปลือกหอย ฯลฯ กันขึ้นมาเยอะ ให้เอากลับไปคืนที่หาดด้วย เพื่อแร่ธาตุในเปลือกจะได้ย่อยสลายกลับไปสู่หาดและทะเล ให้หอยรุ่นใหม่สร้างเปลือกขึ้นมาอีก

กิจกรรมต่อเนื่อง:
      ช่วยกันคิดว่านักสืบสามารถนำขยะบนหาดเอามารณรงค์แก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง? ลองหาพรรคพวกมารวมกลุ่มกัน ไปช่วยกันเก็บขยะจากชายหาดมาให้หมด นำมาสร้างเป็นประติมากรรมชิ้นใหญ่ แล้วเอาออกมาแสดงกลางเมืองหรือหน้าหาด

                                      

***หมายเหตุ
     เพื่อให้การทำกิจกรรมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก มูลนิธิโลกสีเขียว
http://www.greenworld.or.th/contact

การวัดผลและประเมินผล

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้


ขอขอบคุณเนื้อหาจาก มูลนิธิโลกสีเขียว