กำลังโหลดข้อมูล

ตัวเลือกการค้นหา


แผนที่ประเทศไทยแสดงจำนวนโรงเรียนประชารัฐในแต่ละจังหวัด
งบประมาณสนับสนุนโรงเรียนประชารัฐขององค์กรภาคเอกชน
ข้อมูลตัวชี้วัดโรงเรียนประชารัฐ ระดับประเทศ
progress
3,341 / 3,351 โรงเรียน

ผู้เรียน

O1+O2 ค่านิยมและคุณลักษณะ

 • ผู้เรียนสามารถปฎิบัติตามค่านิยม 12 ประการ
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
  7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
  11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
  12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
 • ผู้เรียนแสดงออกถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

O3 พฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียน

 • ผู้เรียนขาดเรียน และ/หรือแสดงออกพฤติกรรมด้านลบ

O4 จิตสาธารณะและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 • ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชมรมกีฬา และกิจกรรมพัฒนาชุมชน

O5 สุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ

 • ผู้เรียนดูแลสุขภาพกายและใจเป็นอย่างดี

O6 ทักษะการแสดงหาความรู้ด้วยตนเอง

 • ผู้เรียนแสวงหาความรู้ผ่านการเข้าห้องสมุด และการสื่อสาร

O7 ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้

 • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับมาตรฐาน

O8 ความสามารด้านความรู้เชิงบูรณาการ (STEM)

 • ผู้เรียนมีผลงานด้านสะเต็มศึกษา และสามารถเชื่อมโยงความรู้ได้

O9 ความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ

 • ผู้เรียนทีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

ครู

O1 การพัฒนาตนเองของครู

 • ความสามารถในการพัฒนาตนเอง

O2 การจัดการเรียนการสอน Child Centric

 • ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง

O3 ความสามารถในการสอนสะเต็มศึกษา (STEM)

 • ความสามารถในการใช้สะเต็มศึกษา

O4 การสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ

 • ความสามารถในการสอดแทรกคุณธรรมในทุกกลุ่มสาระของครู

O5 ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ

 • ความสามารถในนำสื่อ ICT และภาษาอังกฤษมาใช้ในการเรียนการสอน

  1) คุณภาพครูด้าน การพัฒนาตนเอง มีความสัมพันธ์ กับ คุณภาพนักเรียน ด้านการปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะ และพฤติกรรมนักเรียน ในเชิงบวก ระดับปานกลาง หมายความว่า ถ้าคุณภาพครูด้านนี้สูงขึ้น จะมีแนวโน้มว่า คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นตามไปด้วย

  2) คุณภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Child-Centric มีความสัมพันธ์ กับ คุณภาพนักเรียน ด้านการแสวงหาความรู้และผลสัมฤทธิ์ ในเชิงบวก ระดับปานกลาง หมายความว่า ถ้าคุณภาพครูด้านนี้สูงขึ้น จะมีแนวโน้มว่า คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นตามไปด้วย

  3) คุณภาพครูด้านความสามารถในสอนสะเต็มศึกษา มีความสัมพันธ์ กับ คุณภาพนักเรียน ด้านความรู้เชิงบูรณาการ ในเชิงบวก ระดับปานกลาง หมายความว่า ถ้าคุณภาพครูด้านนี้สูงขึ้น จะมีแนวโน้มว่า คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นตามไปด้วย

  4) คุณภาพครูด้านการจัดการเรียนการสอนคุณธรรมในโรงเรียนประชารัฐ มีความสัมพันธ์ กับ คุณภาพนักเรียน ด้านการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในเชิงลบ ระดับปานกลาง หมายความว่า ถ้าคุณภาพครูด้านนี้สูงขึ้น จะมีแนวโน้มว่า การแสดงออกด้านพฤติกรรมเชิงลบ จะยิ่งต่ำลง

  5) คุณภาพครูด้าน ความสามารถด้าน ICT และภาษาอังกฤษ มีความสัมพันธ์ กับ คุณภาพนักเรียน ด้านความสามารถในการใช้ ICT และภาษาอังกฤษ ในเชิงบวก ระดับปานกลาง หมายความว่า ถ้าคุณภาพครูด้านนี้สูงขึ้น จะมีแนวโน้มว่า คุณภาพผู้เรียนสูงขึ้นตามไปด้วย

ข้อมูลรายชื่อโรงเรียนประชารัฐ รวมทั้งประเทศ
โรงเรียน
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ประเภทโรงเรียน ที่อยู่ ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลกายภาพโรงเรียน ปี 59 องค์กร School Partner
ด้านผลสัมฤทธิ์คะแนน
O-Net
ด้านคุณภาพนักเรียน (5 คะแนน) ด้านคุณภาพครู (5 คะแนน)
ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ปี 59 ปี 60 ครู (คน) นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง) งบโครงการ (บาท)