เป้าหมายเชิงปริมาณ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ เป็นโรงเรียนต้นแบบที่มาจาก ทุกตำบลในประเทศไทย ตำบลละ 1 โรงเรียน เพื่อให้เกิดการกระจายตัวในการพัฒนาทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 7,424 โรงเรียน โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนจากหลายสังกัดเพื่อเข้ารับ การพัฒนาในระยะแรก จำนวน 3,342 โรงเรียน แบ่งเป็น
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 3,104 โรงเรียน
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 193 โรงเรียน
3. โรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 31 โรงเรียน
4. โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายเเดน จำนวน 14 โรงเรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ การดำเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐ มุ่งเน้นการผสานความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศที่ครอบคลุม 6 ประเด็น ได้แก
่ 1. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
2. การผลิตและพัฒนาครู
3. การผลิตพัฒนากำลังคนและงานวิจัย
4. การบริหารจัดการ
5. การประเมินและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
6. ICT เพื่อการศึกษา