กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 1

 

วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์  ตอนที่ 1
“ความรัก ความเมตตา (การมองเห็นความดีในทุกคน)”

 

วิชาคุณค่าความเป็นมนุษย์ เป็นการวิชาส่งเสริมคุณธรรม ของ รร. สัตยาไส จ.ลพบุรี

เป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กนักเรียน โดยสอดแทรกไปในกิจกรรมที่สนุกสนานต่างๆ เช่น การเล่านิทาน ร้องเพลง เล่มเกม  โดยทาง รร. ได้ทำกิจกรรมในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน ประมาณ 30 นาที ซึ่งจะทำให้เด็กนักเรียนจะสามารถซึมซับคุณธรรมต่างๆ ได้โดยธรรมชาติ

 

คุณครูและผู้ที่สนใจสามารถสามารถศึกษารูปแบบกิจกรรมเหล่านี้ และนำมาใช้กับนักเรียนในโรงเรียนของตนได้ โดยอาจจะใช้เวลาช่วงก่อนเข้าเรียน  หลังเลิกเรียน หรือในชั่วโมงเรียน ตามความเหมาะสม

ระดับชั้นที่เหมาะสม : ระดับประถมศึกษา

 

สื่อจะเน้นปลูกฝังคุณธรรมใน 2 หมวด คือ ความรัก ความเมตตา และ ความจริง ซึ่งแต่ละคุณธรรมจะมี 3 ตอน ดังนี้

 1. ความรัก ความเมตตา
  - การมองเห็นความดีในทุกคน
  - ความเมตตาและความเสียสละต่อเพื่อนมนุษย์
  - ความรักและแสงสว่าง

 2. ความจริง
  - ความซื่อสัตย์
  - การพูดแต่ความจริง
  - การใช้วิจารณญาณ

Tags