กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 15

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 15

Unit 15 : Lunchtime

Objective :

        1. Describing food

        2. Expressing want

        3. 'Be made from' and 'Be made with'

Grammar :

        1. Countable and Uncountable nouns

Vocabulary :

        1.  Food Groups

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid