กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 12

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 12

Unit 12 : Come and Play!

Objective :

        1. Talking about free time activities

        2. Present continuous: negative forms

Grammar :

        1. Present continuous: negative forms

        2. Present continuous: question forms

Vocabulary :

        1. Toys

        2. Activities

 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid