กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 2

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 2

Unit 2 : Do You Speak Japanese?

Objectives :
        1. Introducing others
        2. Giving personal info
        3. Saying what you do and don't

Grammar :
        1. Affirmative and negative sentences:  "do/ does"
        2. Yes-no questions "do/ does"

Vocabulary :
        1. Countries and languages 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid