กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 1

สื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษ Echo Hybrid English Level A 1 : Unit 1

Unit 1 : Hello, Mr. Jones!

Objective : 
        1. Greeting and Saying goodbye
        2. Introduction yourself and giving personal information

Grammar : 
        1. Affirmative and negative sentences
        2. Yes-no questions

Vocabulary :
        1. Colors and shapes
        2. Numbers 1-12 

หมายเหตุ : การใช้งานไฟล์ Powerpoint ในการเรียนการสอนให้เปิดเป็น Slide show จะแสดงผลเป็นแบบ Animation

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid