กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

 

โครงการ LCI ( Leadership, Change Management, Innovation) ได้จัดทำ catalog รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศเข้าถึงข้อมูลของกิจกรรมได้สะดวก และเป็นประโยชน์ในการเลือกสรรกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างเหมาะสม

Tags

stem,สเต็มศึกษา,กิจกรรม,นิทรรศการ