กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

       สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel ไปที่ ศูนย์การอบรมของทุกสังกัด (Click) ทั่วประเทศ

 

       สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ศูนย์การอบรมทั่วประเทศ โดยดูจากกำหนดการออกอากาศ(Click)  ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการกรอกประวัติของท่านหน้างาน ณ ศูนย์การอบรม ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ตามหน่วยงานสังกัดของท่านล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560  เป็นต้นไป

 

สพฐ. (156 ศูนย์) ลงทะเบียน คลิก!   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว  **รับเฉพาะครูที่มาจากโรงเรียน 2,250 โรง(Click)เท่านั้น**
สช. (154 ศูนย์) ลงทะเบียน คลิก!   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
กศน. (19 ศูนย์) ลงทะเบียน คลิก!   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
กทม. (41 ศูนย์) ลงทะเบียน คลิก!   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
อปท. (155 ศูนย์) ลงทะเบียน คลิก!   ดูรายชื่อครูที่ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว  

*คุณครูสังกัด สพฐ. ที่ไม่อยู๋ในโรงเรียน 2,250 โรง สามารถมาลงทะเบียนในศูนย์สังกัด อปท. แทนได้  (ครู สพฐ. ลงทะเบียนศูนย์ อปท. click ที่นี่) จำกัดศูนย์ละ 53 คนเท่านั้น


แล้วพิมพ์ใบ confirmation การลงทะเบียนออนไลน์ นำไปยื่นที่ศูนย์การอบรมตามหน่วยงานสังกัดของท่านก่อนวันอบรมจริงเพื่อสำรองที่นั่ง   (จำกัดจำนวน โปรดตรวจสอบในรายชื่อศูนย์)

ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนออนไลน์เป็นการสร้างใบยืนยันเพื่อนำไปยื่นที่ศูนย์เท่านั้น ไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่ง ณ ศูนย์อบรม  

หมายเหตุ  ให้ยึดจำนวนการสมัครที่ศูนย์เป็นหลัก หากที่นั่งเต็มท่านสามารถสอบถามศูนย์ข้างเคียงที่ยังว่างเพื่อขอย้ายได้

 

ภาพ : pd.ipst.ac.th
ภาพ : pd.ipst.ac.th

 

 

ลำดับ รายการ คลิกเพื่อดาวน์โหลด
1. Concept paper คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
2. รายชื่อศูนย์การอบรม ตามสังกัด คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
3. เอกสารคู่มือการอบรมกิจกรรมสะเต็มศึกษา 3 กิจกรรม คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
4. โปรแกรม Geogebra คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
5. แผ่นพับประชาสัมพันธ์     คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
6. ใบรายการ สื่อ อุปกรณ์ สะเต็มศึกษา พร้อมราคา  คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
7. คู่มือการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา สสวท.” ปี 2560 คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
8. คู่มือสำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!
9.

แบบสอบถามสำหรับผู้เข้ารับการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล

ณ ศูนย์การอบรม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดที่นี่ !!

 

Tags

อบรมครู,สเต็มศึกษา,อบรมทางไกล