กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
- มีทักษะการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดหาวิธีการแก้ปัญหาสามารถทำงานได้อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ
- สามารถใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ


แนวทางการผสานพลังความร่วมมือจัดการเรียนรู้
หนังสือ/เอกสารต่างๆ ที่โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยมใช้
.......... โรงเรียนประชารัฐจะได้รับ โรงเรียนละ 1 ชุด
สำหรับนักเรียน
 หนังสือเรียน : ใช้หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนสั่งซื้อในโครงการเรียนฟรี 15 ปี
 แบบฝึกหัด : ใช้เอกสารประกอบการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

สำหรับอาจารย์
 หนังสือเรียน : ใช้หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนสั่งซื้อในโครงการเรียนฟรี 15 ปี
 แบบฝึกหัด : ใช้เอกสารประกอบการสอนของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
 โครงการสอนระยะยาว
 ตารางการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาค/ประจำภาค
 ตัวอย่างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระหว่างเรียน/ระหว่างภาค/ประจำภาค

Tags

คณิตศาสตร์,สาธิตจุฬา,เทคนิคการสอน