กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

True Click Life English Genius

 

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ หรือ “English Genius Program” คือ หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระสำหรับเด็กโดยเน้นที่กระบวนการเรียน การจัดการอย่างเป็นระบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการทำกิจกรรมที่สนุกสนานเพลิดเพลิน ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยเน้นทั้ง 4 ทักษะคือ ฟัง พูดอ่าน เขียน พร้อมกับการออกเสียง Phonics และ Pronunciation ของคำศัพท์ที่ ซึ่งเริ่มจากหน่วยเสียงพยัญชนะ คำ วลี และประโยค เพื่อเป็นการวางรากฐานคุณภาพชีวิตในการพัฒนาเด็กไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไปพร้อมกับโลกยุคใหม่ที่ก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ผู้จัดทำ : บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จำกัด (บริษัทในเครือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น) 
ระดับชั้น : ระดับอนุบาล และ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6

 

เป้าหมาย :
 - เพื่อพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษโดยให้ครูสามารถประยุกต์แผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริงในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของผู้เรียนเพื่อให้ทีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว รวมถึงนำทักษะภาษาอังกฤษไปต่อยอดทางการศึกษาและการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน

 

ผลลัพธ์ :
ครูสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการสอนและการทำกิจกรรมที่ถูกต้อง
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น

 

สรุปแนวทางกระบวนการการเรียนการสอน
หลักสูตร English Genius ได้ออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษให้สามารถสนับสนุนการเรียนตามแนวคิด Communicative Language Teaching (CLT) เพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา (fluency) และความถูกต้องในการใช้ภาษา (accuracy) ผ่านการเรียนรู้ และฝึกฝนจากสถานการณ์จริง โดยเริ่มจากการสอนภาษาแบบหน่วยย่อยทั้งเรื่องเสียงและไวยากรณ์ จากตัวอักษร คำ วลี และประโยค เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ที่ผู้สอนกำหนดเริ่มจากสถานการณ์ง่ายๆ ในชีวิตประจำวันและพัฒนาไปสู่สถานการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อดึงศักยภาพทางภาษาของผู้เรียน

 

กิจกรรมการเรียนการสอนได้ถูกออกแบบตามแนวคิด Communicative Language Teaching รวมกับ Whole Language Approach (CLT) และ Game-Based Learning ซึ่งทั้ง 3 หลักการดังกล่าวจะถูกผสมผสานจนเกิดเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมที่สุดในการเรียนการสอนของหลักสูตร English Genius มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารในสถานการณ์จริง โดยกิจกรรมจะเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Information sharing) และการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ในรูปแบบกิจกรรมกลุ่มเล็ก เน้นการฝึกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียดสื่อต่างๆ : สื่อ True Click Life English Genius ได้บรรจุลงในคอมพิวเตอร์ที่มอบให้โรงเรียนในโครงการทุกโรงเรียน ซึ่งสามารถเข้าใช้งานสื่อต่าง ๆ ได้ผ่านโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนประชารัฐ ในหมวดภาษาอังกฤษ โดยใช้ร่วมกับแผนการสอนและหนังสือที่แจกให้ รร.ในโครงการ ระดับชั้นละ 1 ชุด

 

 

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,true click life english genius,true click life