กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


 

 

        วีดีโอและแบบฝึกหัดในโครงการ Echo Hybrid ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและพูดของนักเรียน เนื้อหาและลำดับบทเรียนตอบสนองกับกรอบมาตราฐานทักษะภาษาอังกฤษของสหภายยุโรป โดยการใช้งานสื่อเสริม Echo Hybrid นั้น จะประกอบไปด้วยวีดีโอบทสนทนาวีดีโอการสอนหลักไวยากรณ์ ชุดคำศัพท์และตัวอย่างประโยค และหนังสือเรียนประกอบพร้อมแบบฝึกหัด

 

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,คู่มือ,ครู,echohybrid