กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


 

Unit 1  : Hello, Mr. Jones!

Objective : 
        1. Greeting and Saying goodbye
        2. Introduction yourself and giving personal information

Grammar : 
        1. Affirmative and negative sentences
        2. Yes-no questions

Vocabulary:
        1. Colors and shapes
        2. Numbers 1-12 

 

 

 

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,echohybrid,ประถมต้น