กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


 

รายการ eng Hour สําหรับระดับประถมศึกษาป 1
ตอน 17 : Letter and sound : Ll

 

 

Week 17 : Ll

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค (Objectives)

- ผูเรียนจดจําตัว L ใหญและ เล็กได

- ผูเรียนเขียนตัวอักษร L ได ถูกตอง

- ผูเรียนออกเสียงอักษร L ได ถูกตอง

- ผูเรียนรูคําศัพทที่ขึ้นตนดวย เสียง ตามบทเรียน

- ผูเรียนสามารถผสมเสียง สรางคํา ตามบทเรียนได

 เริ่มบทเรียนดวยการชวน ผูเรียนรองเพลง ประกอบทาเตน U phonics song

- ใหผูเรียนดูภาพประกอบ คําศัพทตัว U เพือทบทวน บทเรียน

- นําเขาสูบทเรียนดวยการชวน ผูเรียนพูดคุย เกี่ยวกับอักษร L

- ทบทวนเพลงและทา ประกอบเพลง ไปพรอมกับผูสอน

การตรวจสอบ (Verification)

(Double-check student’s understanding through performance)

- ศึกษาเพลงและทาประกอบ เพลงเพื่อชวยแนะนํา ผูเรียน

- ตรวจการออกเสียงและ คําตอบของผูเรียนใน แตละกิจกรรม

- ศึกษาการผสมเสียงสรางคํา เพื่อหนุนเสริม

- หยุดพักวิดิทัศนและหนุนเสริม เมื่อจําเปน

- สังเกตการเรียนรูของผูเรียนวา สามารถจดจํา อักษร L ตัวใหญ และเล็กได

- ผูสอนตรวจดูวิธีการจับดินสอ และการเขียน ตัวอักษร Ll ที่ถูกตอง

- ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนในกิจกรรมตางๆ ชมเชย และ หนุนเสริมเมื่อจําเปน

- ชวยผูเรียนนับเสียงอักษรที่ได ยิน

- ชวยผูเรียนผสมเสียงสรางคํา (blending)

- สังเกตและจดจําชื่อตัวษร กับรูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียง อักษร

- ดูรูปภาพประกอบบน หนาจอเพื่อชวยใน การเรียนรูคําศัพท

- ฝกทักษะการฟงดวยการ นับเสียง และฝกการอาน ดวยการผสมเสียงสรางคํา

- ขอคําแนะนํา หรือถาม ผูสอนเมื่อไมเขาใจ หรือตามไมทัน

- ฝกฝนผานการทํากิจกรรม ตามบทเรียน

สรุปบทเรียน (Summary)

- ทบทวนชื่ออักษร รูปอักษร เสียงอักษร เพลงเสียงอักษร และคําศัพท

- ทบทวนการนับเสียงและผสม เสียงสรางคํา

- ใหผูเรียนเขียนตัวอักษรและ คําศัพทที่ไดเรียนรู เปนการบาน

- ดู Eng Hour ที่บาน

- ทบทวนเพลงและทาเตนที่ บาน

- ทบทวนวิธีการเขียน ตัวอักษรและคําศัพท

- ฝกทบทวนการผสมเสียง สรางคํา

 

เตรียมการสอน

กรุณาอานแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู (lesson plan) ดู VDO ครูควรดูรายการอยางนอย 1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหาและฝกการออกเสียงในแตละตอนเพื่อชวยชี้แนะผูเรียนในชั่วโมงสอนจริง ครู สามารถดาวนโหลดภาพคําศัพทที่ใชประกอบในรายการ เพื่อนําไปติดตามมุมตาง ๆ ใน หองเรียน เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะแกการเรียนรูภาษาอังกฤษ หรือใหนักเรียนกลับไป ทบทวนตอที่บาน

 

ในชั่วโมงที่สอน

1. เริ่มตนดวยการเตรียมความพรอมนักเรียน ดวยกิจกรรม Warm Up ตาง ๆ เชน Brain gym

2. เปด VDO รายการ คอยกระตุนและชี้แนะใหนักเรียนทํากิจกรรมตาง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO ใหทํา ไมวาจะเปนการออกเสียง ตอบคําถาม เลนเกม รองเพลง หรืออานคําศัพท

3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร พรอมทั้ง เขียนตัว L และ l เปนการบาน

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรูในวีดิทัศน

1. ชวงเปด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ วาจําตัว Ll ไดหรือไม

2. ชวง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนวานักเรียนจะจําตัว Ll ไดหรือไมดวย การเลนเกม ตอบวาหมายเลขอะไรคือตัว L ตัวใหญ และตัว l ตัวเล็กพรอมทําทาประกอบ คุณครูในหองควรกระตุนถามเด็ก ๆ และใหเด็กตอบดวย

3. ชวง Letter Formation - ฝกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว L ทั้งแบบตัวใหญ และตัวเล็กตามวิธีการเขียนที่ถูกตอง ชวงนี้คุณครูในหองเรียนสั่งใหเด็ก ๆ หยิบกระดาษ ดินสอ ขึ้นมาฝกเขียนตามได

4. ชวง Letter Sound - เรียนรูเสียงอักษร เปนชวงที่นักเรียนจะไดรูวาตัวอักษร L ออกเสียง อยางไร Teacher Brian จะออกเสียงใหฟงและทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบ คุณครูใน หองเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อใหนักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนไดตามที่ เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรมเสริมสรางการเรียนรูดวยการเปดเพลง เสียงอักษร L 3 รอบ โดยแตละเพลงจะมีทาทางประกอบเสียงที่เรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอยางเชน ทาประกอบ เสียงของตัวอักษร L ใหนักเรียนทําทาเลียอมยิ้ม Teacher Brian จะสอนใหทําทาประกอบ คุณครูชวยสอนนักเรียน แลวกระตุนใหเด็ก ๆ รองหรือทําทาตาม

5. ชวง Building Vocab - สะสมคําศัพท ชวงที่ Teacher แนะนําคําศัพทที่ขึ้นตนดวย เสียง L ไดแก lamp, lamb, language, last, leg, lemon, lime, lesson, let, lemonade, library, light, like, line, lion, listen, little หลังจากนั้นใหเด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แลว เลนเกมสะสมคําศัพทเพื่อทบทวนความจํา level 1 คําศัพทจะหายไป level 2 ภาพจะถูกเบลอ และใหนักเรียนยกนิ้วมือสามนิ้วขึ้นมาบังตาระหวางทายคําศัพทlevel 3 ภาพจะถูกตัดเปนชิ้น ๆ ใหนักเรียนยกนิ้วมือสามนิ้วขึ้นมาบังตาและหมุนตัวระหวางทายคําศัพท

6. ชวง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ชวงนี้ Teacher ชวนเด็ก ๆ เลน เกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท ถาเด็ก ๆ ไดยินเสียงคําที่ขึ้นตนดวย L ใหยกนิ้วโปงขึ้นสองขาง ถาไมใชใหคว่ํานิ้วลง

7. ชวง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเลานิทานเกี่ยวกับตัว L โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพทในเรื่องใหฟงกอนเลาเรื่อง โดย teacher จะเลาใหฟงหลาย รอบ หลังจากฟงนิทานจบ แลว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เลนเกม เพื่อ ทบทวนความเขาใจ โดยจะใหทายวา Lucy และ Leo ชอบอะไร

8. ชวง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสรางคํา ชวงนี้ใหเด็ก ๆ ฟง Teacher Brian ออกเสียงอักษรทีละตัว ใหเด็ก ๆ นับวาไดยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษรกี่เสียง หลังจากเด็ก ๆ นับจํานวนเสียงที่ไดยินแลว Teacher จะสอนการผสมเสียงใหเปนคํา นั่นคือ คํา วา leg, lips, help, lamp หลังจากนั้น ใหครูกระตุนสงเสริมใหเด็กออกเสียงตาม

9. ชวง Dictation ใหนักเรียนเขียนตามคําบอก ชวงแรกใหเขียนตัวอักษรตามคําสั่งของ Teacher Brian หลังจากนั้น ใหเขียนวาเสียงที่หายไปคือเสียงของอักษรตัวใด เชน คําวา plan, lamp, lamb 10. ชวง Review ชวงทบทวน เปนการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแตตนรายการจนจบอีกครั้ง

 

หลังการสอน

ใหนักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร L พรอมทั้งเขียนตัว Ll มาสงเปนการบาน

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,enghour,letter,sound