กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


 

รายการ eng Hour สําหรับระดับประถมศึกษาป 1
ตอน 16 : Letter and sound : Uu

 

Week 16 : Uu

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค (Objectives)

- ผูเรียนจดจําตัว U ใหญและ เล็กได

- ผูเรียนเขียนตัวอักษร U ได ถูกตอง

- ผูเรียนออกเสียงอักษร U ได ถูกตอง

- ผูเรียนรูคําศัพทที่ขึ้นตนดวย เสียง (u) ตามบทเรียน

- ผู้เรียนสามารถผสมเสียง สร้างคํา ตามบทเรียนได้ 

- เริ่มบทเรียนดวยการชวน ผูเรียนรองเพลง ประกอบทาเตน O phonics song

- ใหผูเรียนดูภาพประกอบ คําศัพทตัว O เพือทบทวน บทเรียน

- นําเขาสูบทเรียนดวยการชวน ผูเรียนพูดคุย เกี่ยวกับอักษร U

- ทบทวนเพลงและทา ประกอบเพลง ไปพรอมกับผูสอน

การตรวจสอบ (Verification)

(Double-check student’s understanding through performance)

- ศึกษาเพลงและทาประกอบ เพลงเพื่อชวยแนะนํา ผูเรียน

- ตรวจการออกเสียงและ คําตอบของผูเรียนใน แตละกิจกรรม

- ศึกษาการผสมเสียงสรางคํา เพื่อหนุนเสริม

- หยุดพักวิดิทัศนและหนุนเสริม เมื่อจําเปน

- สังเกตการเรียนรูของผูเรียนวา สามารถจดจํา อักษร U ตัวใหญ และเล็กได

- ผูสอนตรวจดูวิธีการจับดินสอ และการเขียน ตัวอักษร Uu ที่ถูกตอง

- ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนในกิจกรรมตางๆ ชมเชย และ หนุนเสริมเมื่อจําเปน

- ชวยผูเรียนนับเสียงอักษรที่ได ยิน

- ชวยผูเรียนผสมเสียงสรางคํา (blending)

- สังเกตและจดจําชื่อตัวษร กับรูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียง อักษร

- ดูรูปภาพประกอบบน หนาจอเพื่อชวยใน การเรียนรูคําศัพท

- ฝกทักษะการฟงดวยการ นับเสียง และฝกการอาน ดวยการผสมเสียงสรางคํา

- ขอคําแนะนํา หรือถาม ผูสอนเมื่อไมเขาใจ หรือตามไมทัน

- ฝกฝนผานการทํากิจกรรม ตามบทเรียน

สรุปบทเรียน (Summary)

- ทบทวนชื่ออักษร รูปอักษร เสียงอักษร เพลงเสียงอักษร และคําศัพท

- ทบทวนการนับเสียงและผสม เสียงสรางคํา

- ใหผูเรียนเขียนตัวอักษรและ คําศัพทที่ไดเรียนรู เปนการบาน

- ดู Eng Hour ที่บาน

- ทบทวนเพลงและทาเตนที่ บาน

- ทบทวนวิธีการเขียน ตัวอักษรและคําศัพท

- ฝกทบทวนการผสมเสียง สรางคํา

 

เตรียมการสอน

            กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (lesson plan) ดู VDO ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหาและฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพื่อนําไปติดตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือให้นักเรียนกลับไปทบทวนต่อที่บ้าน

 

ในชั่วโมงที่สอน

            1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น Brain gym
            2. เปิด VDO รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO ให้ทํา ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบคําถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคําศัพท์
            3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร พร้อมทั้งเขียนตัว U และ u เป็นการบ้าน


กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดิทัศน์

            1. ช่วงเปิด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ ว่าจําตัว Uu ได้หรือไม่
            2. ช่วง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจําตัว Uu ได้หรือไม่ด้วยการเล่นเกม ตอบว่าหมายเลขอะไรคือตัว U ตัวใหญ่ และตัว u ตัวเล็กพร้อมทําท่าประกอบคุณครูในห้องควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย
            3. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว U ทั้งแบบตัวใหญ่และตัวเล็กตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ช่วงนี้คุณครูในห้องเรียนสั่งให้เด็ก ๆ หยิบกระดาษดินสอขึ้นมาฝึกเขียนตามได้
            4. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร U ออกเสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟังและทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบ คุณครูในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได้ตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลง เสียงอักษร U 3 รอบ โดยแต่ละเพลงจะมีท่าทางประกอบเสียงที่เรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบเสียงของตัวอักษร U ให้นักเรียนทําท่ากางร่ม Teacher Brian จะสอนให้ทําท่าประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียน แล้วกระตุ้นให้เด็ก ๆ ร้องหรือทําท่าตาม
            5. ช่วง Building Vocab - สะสมคําศัพท ช่วงที่ Teacher แนะนําคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย เสียง U ได้แก่ umbrella, ugly, uncle, under, understand, unhappy, us, up หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แล้วเล่นเกมสะสมคําศัพท์เพื่อทบทวนความจํา level 1 คําศัพท์จะหายไป level 2 ภาพจะถูกทําให้เป็นเงามืดและให้นักเรียนกระโดดขึ้นลงระหว่างทายคําศัพท์ level 3 ภาพจะถูกทําให้เป็นเงามืดและตัดเป็นชิ้น ๆ ให้นักเรียนกระโดดตบระหว่างทายคําศัพท์
            6. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงนี้ Teacher ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท์ ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วย U ให้ยกนิ้วโป้งขึ้นสองข้าง ถ้าไม่ใช่ให้คว่ำนิ้วลง 

            7. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทานเกี่ยวกับตัว U โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพท์ในเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่อง โดย teacher จะเล่าให้ฟังหลายรอบ หลังจากฟังนิทานจบ แล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม เพื่อทบทวนความเข้าใจ โดยจะให้เรียงลําดับรูปภาพให้ถูกต้อง
            8. ช่วง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสร้างคํา ช่วงนี้ให้เด็ก ๆ ฟัง Teacher Brian ออกเสียงอักษรทีละตัว ให้เด็ก ๆ นับว่าได้ยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษรกี่เสียงหลังจากเด็ก ๆ นับจํานวนเสียงที่ได้ยินแล้ว Teacher จะสอนการผสมเสียงให้เป็นคํา นั่นคือ คําว่า us, up, mud, cup, sun หลังจากนั้น ให้ครูกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กออกเสียงตาม
            9. ช่วง Dictation ให้นักเรียนเขียนตามคําบอก ช่วงแรกให้เขียนตัวอักษรตามคําสั่งของ Teacher Brian หลังจากนั้น ให้เขียนว่าเสียงที่หายไปคือเสียงของอักษรตัวใด เช่น คําว่า drum, nod, mat
            10. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกครั้ง

 

หลังการสอน

            ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร U พร้อมทั้งเขียนตัว Uu มาส่งเป็นการบ้าน

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,enghour,letter,sound