กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


 

รายการ eng Hour สำหรับระดับประถมศึกษาปี1
ตอน 14 : Letter and sound : Gg

 

Week 14 : Gg

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค (Objectives)

- ผูเรียนจดจําตัว G ใหญและ เล็กได

- ผูเรียนเขียนตัวอักษร G ได ถูกตอง

- ผูเรียนออกเสียงอักษร G ได ถูกตอง

- ผูเรียนรูคําศัพทที่ขึ้นตนดวย เสียง ตามบทเรียน

- ผูเรียนสามารถผสมเสียง สรางคํา ตามบทเรียนได

- เริ่มบทเรียนดวยการชวน ผูเรียนรองเพลง ประกอบทาเตน D phonics song

- ใหผูเรียนดูภาพประกอบ คําศัพทตัว D เพือทบทวน บทเรียน

- นําเขาสูบทเรียนดวยการชวน ผูเรียนพูดคุย เกี่ยวกับอักษร G

- ทบทวนเพลงและทา ประกอบเพลง ไปพรอมกับผูสอน

การตรวจสอบ (Verification)

(Double-check student’s understanding through performance)

- ศึกษาเพลงและทาประกอบ เพลงเพื่อชวยแนะนํา ผูเรียน

- ตรวจการออกเสียงและ คําตอบของผูเรียนใน แตละกิจกรรม

- ศึกษาการผสมเสียงสรางคํา เพื่อหนุนเสริม

- หยุดพักวิดิทัศนและหนุนเสริม เมื่อจําเปน

- สังเกตการเรียนรูของผูเรียนวา สามารถจดจํา อักษร G ตัวใหญ และเล็กได

- ผูสอนตรวจดูวิธีการจับดินสอ และการเขียน ตัวอักษร Gg ที่ถูกตอง

- ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนในกิจกรรมตางๆ ชมเชย และ หนุนเสริมเมื่อจําเปน

- ชวยผูเรียนนับเสียงอักษรที่ได ยิน

- ชวยผูเรียนผสมเสียงสรางคํา (blending)

- สังเกตและจดจําชื่อตัวษร กับรูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียง อักษร

- ดูรูปภาพประกอบบน หนาจอเพื่อชวยใน การเรียนรูคําศัพท

- ฝกทักษะการฟงดวยการ นับเสียง และฝกการอาน ดวยการผสมเสียงสรางคํา

- ขอคําแนะนํา หรือถาม ผูสอนเมื่อไมเขาใจ หรือตามไมทัน

- ฝกฝนผานการทํากิจกรรม ตามบทเรียน

สรุปบทเรียน (Summary)

 ทบทวนชื่ออักษร รูปอักษร เสียงอักษร เพลงเสียงอักษร และคําศัพท

- ทบทวนการนับเสียงและผสม เสียงสรางคํา

- ใหผูเรียนเขียนตัวอักษรและ คําศัพทที่ไดเรียนรู เปนการบาน

- ดู Eng Hour ที่บาน

- ทบทวนเพลงและทาเตนที่ บาน

- ทบทวนวิธีการเขียน ตัวอักษรและคําศัพท

- ฝกทบทวนการผสมเสียง สรางคํา

 

เตรียมการสอน

       กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (lesson plan) ดู VDO ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหาและฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพื่อนําไปติดตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือให้นักเรียนกลับไปทบทวนต่อที่บ้าน

 

ในชั่วโมงที่สอน

       1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น Brain gym
       2. เปิด VDO รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO ให้ทํา ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบคําถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคําศัพท์
       3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร พร้อมทั้งเขียนตัว G และ g เป็นการบ้าน


กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดิทัศน์

       1. ช่วงเปิด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ ว่าจําตัว Gg ได้หรือไม่
       2. ช่วง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจําตัว Gg ได้หรือไม่ ด้วยการเล่นเกม ตอบว่าหมายเลขอะไรคือตัว G ตัวใหญ่ และตัว g ตัวเล็กพร้อมทําท่าประกอบคุณครูในห้องควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย
       3. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว G ทั้งแบบตัวใหญ่และตัวเล็กตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ช่วงนี้คุณครูในห้องเรียนสั่งให้เด็ก ๆ หยิบกระดาษดินสอขึ้นมาฝึกเขียนตามได้
       4. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร G ออกเสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟังและทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบ คุณครูในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได้ตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลง เสียงอักษร G 3 รอบ โดยแต่ละเพลงจะมีท่าทางประกอบเสียงที่เรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบเสียงของตัวอักษร G ให้นักเรียนยกมือขึ้นมาทั้งสองข้าง โบกมือไปมาพร้อมย่อตัวขึ้นลง Teacher Brian จะสอนให้ทําท่าประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียน แล้วกระตุ้นให้เด็ก ๆ ร้องหรือทําท่าตาม
       5. ช่วง Building Vocab - สะสมคําศัพท์ ช่วงที่ Teacher แนะนําคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย เสียง G ได้แก่ game, garden, get, go, goat, good, golf, grandmother, grandfather, grape,gray, guitar หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แล้วเล่นเกมสะสมคําศัพท์เพื่อทบทวนความจํา level 1 คําศัพท์จะหายไป level 2 ภาพจะถูกเบลอและนักเรียนทําท่ามองกล้องส่องทางไกลเพื่อทายคําศัพท์ level 3 ภาพจะถูกตัดเป็นชิ้น ๆ ให้นักเรียนทําท่ามองกล้องส่องทางไกลเพื่อทายคําศัพท์
       6. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงนี้ Teacher ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท์ ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วย G ให้ยกนิ้วโป้งขึ้นสองข้าง ถ้าไม่ใช้ให้คว่ำนิ้วลง 
       7. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทานเกี่ยวกับตัว G โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพท์ในเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่อง โดย teacher จะเล่าให้ฟังหลายรอบ หลังจากฟังนิทานจบ แล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม เพื่อทบทวนความเข้าใจ โดยจะให้นับจํานวนแพะที่ปรากฏในรูปภาพเป็นภาษาอังกฤษ
       8. ช่วง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสร้างคํา ช่วงนี้ใหเด็ก ๆ ฟัง Teacher Brian ออกเสียงอักษรทีละตัว ให้เด็ก ๆ นับว่าได้ยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษรกี่เสียงหลังจากเด็ก ๆ นับจํานวนเสียงที่ได้ยินแล้ว Teacher จะสอนการผสมเสียงให้เป็นคํา นั่นคือ คําว่า get, gap, god, golf หลังจากนั้น ให้ครูกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กออกเสียงตาม
       9. ช่วง Dictation ให้นักเรียนเขียนตามคําบอก ช่วงแรกให้เขียนตัวอักษรตามคําสั่งของ Teacher Brian หลังจากนั้น ให้เขียนว่าเสียงที่หายไปคือเสียงของอักษรตัวใด เช่น คําว่า sit,and
       10. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกครั้ง

 

หลังการสอน

ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร G พร้อมทั้งเขียนตัว Gg มาส่งเป็นการบ้าน

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,enghour,sound,letter