กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

รายการ eng Hour สำหรับระดับประถมศึกษาปี1
ตอน 12 : Letter and sound : Mm

 

Week 12 : Mm

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค (Objectives)

- ผูเรียนจดจําตัว M ใหญและ เล็กได

- ผูเรียนเขียนตัวอักษร M ได ถูกตอง

- ผูเรียนออกเสียงอักษร M ได ถูกตอง

- ผูเรียนรูคําศัพทที่ขึ้นตนดวย เสียง ตามบทเรียน

- ผูเรียนสามารถผสมเสียง สรางคํา ตามบทเรียนได

- เริ่มบทเรียนดวยการชวน ผูเรียนรองเพลง ประกอบทาเตน R phonics song

- ใหผูเรียนดูภาพประกอบ คําศัพทตัว R เพือทบทวน บทเรียน

- นําเขาสูบทเรียนดวยการชวน ผูเรียนพูดคุย เกี่ยวกับอักษร M

- ทบทวนเพลงและทา ประกอบเพลง ไปพรอมกับผูสอน

การตรวจสอบ (Verification)

(Double-check student’s understanding through performance)

- ศึกษาเพลงและทาประกอบ เพลงเพื่อชวยแนะนํา ผูเรียน

- ตรวจการออกเสียงและ คําตอบของผูเรียนใน แตละกิจกรรม

- ศึกษาการผสมเสียงสรางคํา เพื่อหนุนเสริม

- หยุดพักวิดิทัศนและหนุนเสริม เมื่อจําเปน

- สังเกตการเรียนรูของผูเรียนวา สามารถจดจํา อักษร M ตัวใหญ และเล็กได

- ผูสอนตรวจดูวิธีการจับดินสอ และการเขียน ตัวอักษร Mm ที่ถูกตอง

- ตรวจสอบคําตอบของผูเรียนในกิจกรรมตางๆ ชมเชย และ หนุนเสริมเมื่อจําเปน

- ชวยผูเรียนนับเสียงอักษรที่ได ยิน

- ชวยผูเรียนผสมเสียงสรางคํา (blending)

- สังเกตและจดจําชื่อตัวษร กับรูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียง อักษร

- ดูรูปภาพประกอบบน หนาจอเพื่อชวยใน การเรียนรูคําศัพท

- ฝกทักษะการฟงดวยการ นับเสียง และฝกการอาน ดวยการผสมเสียงสรางคํา

- ขอคําแนะนํา หรือถาม ผูสอนเมื่อไมเขาใจ หรือตามไมทัน

- ฝกฝนผานการทํากิจกรรม ตามบทเรียน

สรุปบทเรียน (Summary)

- ทบทวนชื่ออักษร รูปอักษร เสียงอักษร เพลงเสียงอักษร และคําศัพท

- ทบทวนการนับเสียงและผสม เสียงสรางคํา

- ใหผูเรียนเขียนตัวอักษรและ คําศัพทที่ไดเรียนรู เปนการบาน

- ดู Eng Hour ที่บาน

- ทบทวนเพลงและทาเตนที่ บาน

- ทบทวนวิธีการเขียน ตัวอักษรและคําศัพท

- ฝกทบทวนการผสมเสียง สรางคํา

 

เตรียมการสอน

         กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (lesson plan) ดู VDO ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหาและฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคำศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพื่อนำไปติดตามมุมต่างๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือให้นักเรียนกลับไปทบทวนต่อที่บ้าน

 

ในชั่วโมงที่สอน

         1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm up ต่างๆ เช่น Brain gym
         2. เปิด VDO รายการคอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO ให้ทำ ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบคำถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคำศัพท์
         3. ครูสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร พร้อมทั้งเขียนตัว M และ m เป็นการบ้าน

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดีทัศน์

         1. ช่วงเปิด Teacher Brain และ Teacher Sam ถามเด็กๆ ว่าจำตัว Mm ได้หรือไม่
         2. Letter Recognition - จดจำตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจำตัว Mm ได้หรือไม่ด้วยการเล่นเกม ตอบว่าหมายเลขอะไรคือตัว M ตัวใหญ่ และตัว m ตัวเล็กพร้อมทำท่าประกอบ คุณครูในห้องควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย
         3. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว M ทั้งแบบตัวใหญ่และตัวเล็กตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ช่วงนี้คุณครูในห้องเรียนสั่งให้เด็ก ๆ หยิบกระดาษดินสอขึ้นมาฝึกเขียนตามได้
         4. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร M ออกเสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟังและทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบ คุณครูในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได้ตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้นจะมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลง เสียงอักษร M 3 รอบโดยแต่ละเพลงจะมีท่าประกอบเสียงที่เรียนในคาบนั้นๆ ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบเสียงของตัวอักษร M ให้นักเรียนนำมือทั้งสองข้างมาลูบท้อง Teacher Brian จะสอนให้ทำท่าประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียน แล้วกระตุ้นให้เด็ก ๆ ร้องหรือทำท่าตาม
         5.  ช่วง Building Vocab - สะสมคําศัพท์ ช่วงที่ Teacher แนะนําคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย เสียง M ได้แก่ man, mango, meal, meat, milk, monster, moon, monkey, map, mother,mouse, mat, movie, music, money หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แล้วเล่นเกมสะสมคําศัพท์เพื่อทบทวนความจํา level 1 คําศัพท์จะหายไป level 2 ภาพจะถูกเบลอ level 3 ให้เด็ก ๆ เอานิ้วปิดตาเพื่อน แล้วภาพจะถูกตัดเป็นชิ้น ๆ ให้ทายว่าเป็นคําว่าอะไร
         6. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงนี้ Teacher ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท์ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วย M ให้ยกนิ้วโป้งขึ้นสองข้าง ถ้าไม่ใช่ให้คว่ำนิ้วลง
         7. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทานเกี่ยวกับตัว M โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพท์ในเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่อง โดย teacher จะเล่าให้ฟังหลายรอบ หลังจากฟังนิทานจบ แล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม เพื่อทบทวนความเข้าใจ โดย Teacher Brian จะอ่านประโยค แล้วให้เด็ก ๆ ตอบว่าในประโยคนั้นมีเสียงตัวอักษร M ทั้งหมดกี่เสียง
         8. ช่วง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสร้างคํา ช่วงนี้ให้เด็ก ๆ ฟัง Teacher Brian ออกเสียงอักษรทีละตัว ให้เด็ก ๆ นับว่าได้ยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษร กี่เสียงหลังจากเด็ก ๆ นับจํานวนเสียงที่ได้ยินแล้ว Teacher จะสอนการผสมเสียงให้เป็นคํา นั่นคือ คําว่า mat, man, miss, him หลังจากนั้น ให้ครูกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กออกเสียงตาม
         9. ช่วง Dictation ให้นักเรียนเขียนตามคําบอก ช่วงแรกให้เขียนตัวอักษรตามคําสั่งของ Teacher Brian หลังจากนั้น ให้เขียนว่าเสียงที่หายไปคือเสียงของอักษรตัวใด เช่น คําว่า mat,man, miss
         10. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกครั้ง

 

หลังการสอน

ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร M พร้อมทั้งเขียนตัว Mm มาส่งเป็นการบ้าน

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,enghour,sound,letter