กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0
รายการ eng Hour สำหรับระดับประถมศึกษาปี1
ตอน 11 : Letter and sound : Rr

 

Week 11 : Rr

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- ผู้เรียนจดจําตัว R ใหญ่และ เล็กได้

- ผู้เรียนเขียนตัวอักษร R ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนออกเสียงอักษร R ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย เสียง ตามบทเรียน

- ผู้เรียนสามารถผสมเสียง สร้างคํา ตามบทเรียนได้

- เริ่มบทเรียนด้วยการชวน ผู้เรียนร้องเพลงประกอบ ท่าเต้น H phonics song

- ให้ผู้เรียนดูภาพประกอบ คําศัพท์ตัว H เพื่อทบทวน บทเรียน

- นําเข้าสู่บทเรียนด้วยการชวน ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับอักษร R

- ทบทวนเพลงและท่า ประกอบเพลงไปพร้อมกับ ผู้สอน

การตรวจสอบ (Verification)

(Double-check student’s understanding through performance)

- ศึกษาเพลงและท่าประกอบ เพลงเพื่อช่วยแนะนําผู้เรียน

- ตรวจการออกเสียงและ คําตอบของผู้เรียนในแต่ละ กิจกรรม

- ศึกษาการผสมเสียงสร้างคํา เพื่อหนุนเสริม

- หยุดพักวิดิทัศน์และหนุนเสริม เมื่อจําเป็น

- สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่าสามารถจดจําอักษร R ตัวใหญ่และเล็กได้

- ผู้สอนตรวจดูวิธีการจับดินสอ และการเขียนตัวอักษร Rr ที่ถูกต้อง

- ตรวจสอบคําตอบของผู้เรียน ในกิจกรรมต่างๆ ชมเชย และหนุนเสริมเมื่อจําเป็น

- ช่วยผู้เรียนนับเสียงอักษร ที่ได้ยิน

- ช่วยผู้เรียนผสมเสียงสร้างคํา (blending)

- สังเกตและจดจําชื่อตัวอักษร กับรูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียง อักษร

- ดูรูปภาพประกอบบน หน้าจอ เพื่อช่วยใน การเรียนรู้คําศัพท์

- ฝึกทักษะการฟังด้วยการนับ เสียง และฝึกการอ่านด้วยการ ผสมเสียงสร้างคํา

- ขอคำแนะนำหรือถามผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจหรือตาม ไม่ทัน

- ฝึกฝนผ่านการทํากิจกรรม ตามบทเรียน

สรุปบทเรียน (Summary)

- ทบทวนชื่ออักษร รูปอักษร เสียงอักษร เพลงเสียงอักษร และคําศัพท์

- ทบทวนการนับเสียงและ ผสมเสียงสร้างคํา

- ให้ผู้เรียนเขียนตัวอักษรและ คําศัพท์ที่ได้เรียนรู้เป็นการบ้าน

- ดู Eng Hour ที่บ้าน

- ทบทวนเพลงและท่าเต้น ที่บ้าน

- ทบทวนวิธีการเขียนตัว อักษรและคําศัพท์

- ฝึกทบทวนการผสมเสียง สร้างคํา

 

เตรียมการสอน

          กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(lesson plan) ดู VDO. ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหาและฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพื่อนําไปติดตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือให้นักเรียนกลับไป ทบทวนต่อที่บ้าน

 

ในชั่วโมงที่สอน

          1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น Brain gym
          2. เปิด VDO. รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO. ให้ทํา ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบคําถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคําศัพท์
          3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษรพร้อมทั้งเขียนตัว R และ r เป็นการบ้าน

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดิทัศน์

          1. ช่วงเปิด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ ว่าจําตัว Rr ได้หรือไม่
          2. ช่วง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจําตัว Rr ได้หรือไม่ด้วยการเล่นเกม ตอบว่าหมายเลขอะไรคือตัว R ตัวใหญ่และตัว r ตัวเล็ก คุณครูในห้องควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย
          3. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว R ทั้งแบบตัวใหญ่และตัวเล็ก ตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ช่วงนี้คุณครูในห้องเรียนสั่งให้เด็ก ๆ หยิบ กระดาษ ดินสอ ขึ้นมาฝึกเขียนตามได้
          4. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร R ออกเสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟัง และทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบ คุณครูในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได้ตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลงเสียงอักษร R 3 รอบ โดยแต่ละเพลงจะมีท่าทางประกอบเสียง ที่เรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบเสียงของตัวอักษร R ให้นักเรียนกัดฟันแล้วส่ายหน้า Teacher Brian จะสอนให้ทําท่าประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียน แล้วกระตุ้น ให้เด็ก ๆ ร้องหรือทําท่าตาม
          5. ช่วง Building Vocab - สะสมคําศัพท์ช่วงที่Teacher แนะนําคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง R ได้แก่ rabbit, rain, rainbow, run, rice, ring, red, river, road, rock, robot,roof, room, ruler หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แล้วเล่นเกมสะสมคําศัพท์เพื่อทบทวนความจํา level 1 คําศัพท์จะหายไป level 2 ภาพจะถูกเบลอlevel 3 ให้เด็ก ๆ เอานิ้วปิดตาเพื่อน แล้วภาพจะถูกตัดเป็นชิ้น ๆ ให้ทายว่าเป็นคําว่าอะไร
          6. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงนี้Teacher ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท์ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วย R ให้ยกนิ้วโป้งขึ้นสองข้าง ถ้าไม่ใช่ให้คว่ํานิ้วลง
          7. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทานเกี่ยวกับตัว R โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพท์ในเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่อง โดย teacher จะเล่าให้ฟังหลายรอบ หลังจากฟังนิทานจบ แล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม เพื่อทบทวนความเข้าใจ โดย Teacher Brian จะอ่านประโยคสองประโยคแล้วให้เด็ก ๆ ตอบว่าประโยคไหนเกิดขึ้นก่อน
          8. ช่วง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสร้างคํา ช่วงนี้ให้เด็ก ๆ ฟัง Teacher Brian ออกเสียงอักษรทีละตัว ให้เด็ก ๆ นับว่าได้ยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษรกี่เสียง หลังจากเด็ก ๆ นับจํานวนเสียงที่ได้ยินแล้ว Teacher จะสอนการผสมเสียงให้เป็นคํา นั่นคือ คําว่า rat, red, rock, run หลังจากนั้น ให้ครูกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กออกเสียงตาม ช่วง Dictation ให้นักเรียนเขียนตามคําบอก ช่วงแรกให้เขียนตัวอักษรตามคําสั่งของ
Teacher Brian หลังจากนั้น ให้เขียนว่าเสียงที่หายไปคือเสียงของอักษรตัวใด เช่น คําว่าrun, rat
          9. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกครั้ง

 

หลังการสอน

ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร R พร้อมทั้งเขียนตัว Rr มาส่งเป็นการบ้าน

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,enghour,sound,letter