กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


 

รายการ eng Hour สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตอน 9 : Letter and sound : Ee

 

Week 9 : Ee

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- ผู้เรียนจดจําตัว E ใหญ่และ เล็กได้

- ผู้เรียนเขียนตัวอักษร Ee ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนออกเสียงอักษร E ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้น ด้วยเสียง ตามบทเรียน

- ผู้เรียนสามารถผสมเสียง สร้างคําตามบทเรียนได้

- เริ่มบทเรียนด้วยการชวน ผู้เรียนร้องเพลงประกอบ ท่าเต้น C, K phonics song

- ให้ผู้เรียนดูภาพประกอบ คําศัพท์ตัว C, K เพื่อทบทวนบทเรียน

- นําเข้าสู่บทเรียนด้วยการ ชวนผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับ อักษร E

- ทบทวนเพลงและท่าประกอบ เพลงไปพร้อมกับผู้สอน

การตรวจสอบ (Verification)

(Double-check student’s understanding through performance)

- ศึกษาเพลงและท่าประกอบ เพลงเพื่อช่วยแนะนํา ผู้เรียน

- ตรวจการออกเสียงและ คําตอบของผู้เรียนในแต่ละ กิจกรรม

- ศึกษาการผสมเสียงสร้างคํา เพื่อหนุนเสริม

- หยุดพักวิดิทัศน์และ หนุนเสริมเมื่อจําเป็น

- สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่าสามารถจดจําอักษร E ตัวใหญ่และเล็กได้

- ผู้สอนตรวจดูวิธีการจับ ดินสอและการเขียน ตัวอักษร Ee ที่ถูกต้อง

- ตรวจสอบคําตอบของผู้เรียน ในกิจกรรมต่างๆ ชมเชย และหนุนเสริมเมื่อจําเป็น

- ช่วยผู้เรียนนับเสียงอักษร ที่ได้ยิน

- ช่วยผู้เรียนผสมเสียงสร้างคํา (blending)

- สังเกตและจดจําชื่อตัวอักษร กับรูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียง อักษร

- ดูรูปภาพประกอบบนหน้าจอ เพื่อช่วยในการเรียนรู้คําศัพท์

- ฝึกทักษะการฟังด้วยการนับ เสียง และฝึกการอ่านด้วยการ ผสมเสียงสร้างคํา

- ขอคำแนะนำหรือถามผู้สอน เมื่อไม่เข้าใจหรือตามไม่ทัน

- ฝึกฝนผ่านการทํากิจกรรมตามบทเรียน

สรุปบทเรียน (Summary)

- ทบทวนชื่ออักษร รูปอักษร เสียงอักษร เพลงเสียงอักษร และคําศัพท์

- ทบทวนการนับเสียงและ ผสมเสียงสร้างคํา

- ให้ผู้เรียนเขียนตัวอักษร และคําศัพท์ที่ได้เรียนรู้ เป็นการบ้าน

- ดูEng Hour ที่บ้าน

- ทบทวนเพลงและท่าเต้น ที่บ้าน

- ทบทวนวิธีการเขียนตัว อักษรและคําศัพท์

- ฝึกทบทวนการผสมเสียง สร้างคํา

เตรียมการสอน

         กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (lesson plan) ดู VDO. ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหาและฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพื่อนําไปติดตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือให้นักเรียนกลับไป ทบทวนต่อที่บ้าน

 

ในชั่วโมงที่สอน

         1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น Brain gym
         2. เปิด VDO. รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO. ให้ทํา ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบคําถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคําศัพท์
         3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษรพร้อมทั้งเขียนตัว E และ e เป็นการบ้าน

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดิทัศน์

         1. ช่วงเปิด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ ว่าจําตัว Ee ได้หรือไม่
         2. ช่วง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจําตัว Ee ได้หรือไม่ด้วยการเล่นเกม ตอบว่าหมายเลขอะไรคือตัว E ตัวใหญ่และตัว e ตัวเล็ก คุณครูในห้องควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย
         3. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว E ทั้งแบบตัวใหญ่และตัวเล็ก ตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ช่วงนี้คุณครูในห้องเรียนสั่งให้เด็ก ๆ หยิบ กระดาษ ดินสอ ขึ้นมาฝึกเขียนตามได้

         4. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร E ออกเสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟัง และทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบ คุณครูในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได้ตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลงเสียงอักษร E 3 รอบ โดยแต่ละเพลงจะมีท่าทางประกอบเสียง ที่เรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบเสียงของตัวอักษร E ให้นักเรียนทําท่าเหมือนตอกไข่ใส่กระทะ Teacher Brian จะสอนให้ทําท่าประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียนแล้วกระตุ้น ให้เด็ก ๆ ร้องหรือทําท่าตาม
         5. ช่วง Building Vocab - สะสมคําศัพท์ช่วงที่Teacher แนะนําคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง E ได้แก่ egg, elephant, elevator, exam, end, entrance, exit, eight หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แล้วเล่นเกมสะสมคําศัพท์เพื่อทบทวนความจํา โดยแบ่งเกมออกเป็น 3 ระดับ
         6. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงนี้Teacher ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท์ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วย E ให้ยกนิ้วโป้งขึ้นสองข้างแล้วหมุนรอบตัวเอง ถ้าไม่ใช่ ให้คว่ํานิ้วโป้งลงแล้วส่ายหน้า
         7. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทานเกี่ยวกับตัว E โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพท์ในเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่อง โดย teacher จะเล่าให้ฟังหลายรอบ หลังจากฟังนิทานจบ แล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม เพื่อทบทวนความเข้าใจ โดย Teacher Brian จะพูดประโยคจากนิทาน แล้วให้เด็ก ๆ ตอบว่าเป็นภาพหมายเลข 1 หรือ 2 ส่วนเกมรอบที่ 2 Teacher จะถามคําถามแล้วให้เด็ก ๆ เลือกคําตอบ
         8. ช่วง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสร้างคํา ช่วงนี้ให้เด็ก ๆ ฟัง Teacher Brian ออกเสียงอักษรทีละตัว ให้เด็ก ๆ นับว่าได้ยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษรกี่เสียง หลังจากเด็ก ๆ นับจํานวนเสียงที่ได้ยินแล้ว Teacher จะสอนการผสมเสียงให้เป็นคํา นั่นคือ คําว่า end, egg, pet, net หลังจากนั้น ให้ครูกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กออกเสียงตาม
         9. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกครั้ง

 

หลังการสอน

         ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร E พร้อมทั้งเขียนตัว E e มาส่งเป็นการบ้าน

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,enghour,sound,letter