กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


รายการ eng Hour สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตอน 7 Letter and sound : Nn

 

Week 7 : Nn

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- ผู้เรียนจดจําตัว N ใหญ่และเล็กได้

- ผู้เรียนเขียนตัวอักษร N ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนออกเสียงอักษร N ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง ตามบทเรียน

- ผู้เรียนสามารถผสมเสียงสร้างคํา ตามบทเรียนได้

- เริ่มบทเรียนด้วยการชวน ผู้เรียนร้องเพลงประกอบ ท่าเต้น P phonics song - ให้ผู้เรียนดูภาพประกอบ คําศัพท์ตัว P เพื่อทบทวน บทเรียน - นําเข้าสู่บทเรียนด้วยการ ชวนผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับ อักษร Nn - ทบทวนเพลงและท่า ประกอบเพลง ไปพร้อมกับผู้สอน

การตรวจสอบ (Verification)

(Double-check student’s understanding through performance)

- ศึกษาเพลงและท่าประกอบ เพลงเพื่อช่วยแนะนํา ผู้เรียน

- ตรวจการออกเสียงและ คําตอบของผู้เรียนในแต่ละ กิจกรรม

- ศึกษาการผสมเสียงสร้างคํา เพื่อหนุนเสริม

- หยุดพักวีดิทัศน์และ หนุนเสริมเมื่อจําเป็น

- สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่าสามารถจดจําอักษร N ตัวใหญ่และเล็กได้ 

- ผู้สอนตรวจดูวิธีการจับ ดินสอและการเขียน ตัวอักษร Nn ที่ถูกต้อง

- ตรวจสอบคําตอบของผู้เรียน ในกิจกรรมต่างๆ ชมเชย และหนุนเสริมเมื่อจําเป็น - ช่วยผู้เรียนนับเสียงอักษร ที่ได้ยิน

- ช่วยผู้เรียนผสมเสียงสร้างคํา (blending)

- สังเกตและจดจําชื่อตัว อักษรกับรูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียง อักษร

- ดูรูปภาพประกอบบนหน้า จอเพื่อช่วยในการเรียนรู้ คำศัพท์

- ฝึกทักษะการฟังด้วยการ นับเสียง และฝึกการอ่าน ด้วยการผสมเสียงสร้างคํา

- ขอคําแนะนํา หรือถาม ผู้สอนเมื่อไม่เข้าใจ หรือตามไม่ทัน

- ฝึกฝนผ่านการทํากิจกรรม ตามบทเรียน

สรุปบทเรียน (Summary)

- ทบทวนชื่ออักษร รูปอักษร เสียงอักษร เพลงเสียงอักษร และคําศัพท์

- ทบทวนการนับเสียงและ ผสมเสียงสร้างคํา

- ให้ผู้เรียนเขียนตัวอักษร และคําศัพท์ที่ได้เรียนรู้ เป็นการบ้าน

- ดูEng Hour ที่บ้าน

- ทบทวนเพลงและท่าเต้น ที่บ้าน

- ทบทวนวิธีการเขียนตัว อักษรและคําศัพท์

- ฝึกทบทวนการผสมเสียง สร้างคํา

 

เตรียมการสอน

        กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (lesson plan) ดูVDO. ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหา และฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพื่อนําไปติดตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือให้นักเรียนกลับไป ทบทวนต่อที่บ้าน

 

ในชั่วโมงที่สอน

        1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น Braingym
        2. เปิด VDO. รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO. ให้ทํา ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบคําถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคําศัพท์
        3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร พร้อมทั้งเขียนตัว N และ n เป็นการบ้าน

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดิทัศน์

        1. ช่วงเปิด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ ว่าจําตัว N ได้หรือไม่
        2. ช่วง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจําตัว N ได้หรือไม่ด้วยการเล่นเกม ตอบว่าหมายเลขอะไรคือตัว N ตัวใหญ่และตัว n ตัวเล็ก คุณครูในห้องควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย
        3. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว N ทั้งแบบตัวใหญ่และตัวเล็ก ตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ช่วงนี้คุณครูในห้องเรียนสั่งให้เด็ก ๆ หยิบกระดาษ ดินสอ ขึ้นมาฝึกเขียนตามได้
        4. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร N ออกเสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟัง และทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบ คุณครูในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได้ตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลงเสียงอักษร N 3 รอบ โดยแต่ละเพลงจะมีท่าทางประกอบเสียง ที่เรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบเสียงของตัวอักษร N ให้นักเรียนกางแขนสองข้าง ทําท่าเหมือนเครื่องบิน Teacher Brian จะสอนให้ทําท่าประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียน แล้วกระตุ้นให้เด็ก ๆ ร้องหรือทําท่าตาม
        5. ช่วง Building Vocab - สะสมคําศัพท์ช่วงที่Teacher แนะนำคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง N ได้แก่neck, nose, no, north, nurse หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตามTeacher Brian แล้วเล่นเกมสะสมคําศัพท์เพื่อทบทวนความจำ โดยแบ่งเกมออกเป็น 3 ระดับ Level 1 ภาพจะปิดคําศัพท์เอาไว้ให้นักเรียน ตอบ Level 2 ภาพและคําศัพท์จะถูกทําให้เบลอ ให้นักเรียนเอามือปิดตาตัวเอง ครูจะกระตุ้นให้เด็กตอบ Level 3 ภาพจะถูกตัดครึ่ง ให้เด็ก ๆ เอานิ้วไปปิดตาเพื่อน แล้วตอบว่าเป็นภาพอะไร
        6. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงนี้Teacher ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท์ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วย N ให้ยกนิ้วโป้ง ขึ้นสองข้าง ถ้าไม่ใช่ ให้คว่ํานิ้วโป้งลง เกมรอบ 2 ให้หลับตาแล้วฟังว่าใช่คําที่ขึ้นด้วยเสียง N หรือไม่
        7. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทานเกี่ยวกับตัว N โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพท์ในเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่อง โดย teacher จะเล่าให้ฟังหลายรอบ หลังจากฟังนิทานจบ แล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม เพื่อทบทวนความเข้าใจ โดย Teacher Brian จะพูดประโยคจากนิทาน แล้วให้เด็ก ๆ ตอบว่าเป็นภาพหมายเลข 1 หรือ 2 ส่วนเกมรอบที่ 2ภาพจะถูกตัด ให้เด็ก ๆ ดูว่าภาพที่ตรงกับประโยคคือภาพใด
        8. ช่วง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสร้างคํา ช่วงนี้ให้เด็ก ๆ ฟัง Teacher Brian ออกเสียงอักษรทีละตัว ให้เด็ก ๆ นับว่าได้ยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษรกี่เสียง หลังจากเด็ก ๆ นับจํานวนเสียงที่ได้ยินแล้ว Teacher จะสอนการผสมเสียงให้เป็นคํา นั่นคือ คําว่า net, nest, not หลังจากนั้น ให้ครูกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กออกเสียงตาม 

        9. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกครั้ง

 

หลังการสอน

ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร N พร้อมทั้งเขียนตัว N n มาส่งเป็นการบ้าน

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,enghour,letter,sound