กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


รายการ eng Hour สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตอนที่ 4 : Letter and sound : Ii

 

Week 5 : Ii

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- ผู้เรียนจดจําตัว I ใหญ่และเล็ก ได้

- ผู้เรียนเขียนตัวอักษร I ได้ ถูกต้อง

- ผู้เรียนออกเสียงอักษร I ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย เสียง (i) ตามบทเรียน

- ผู้เรียนสามารถผสมเสียง สร้างคําตามบทเรียนได้

- เริ่มบทเรียนด้วยการชวน ผู้เรียนร้องเพลงประกอบท่าเต้น T phonics song

- ให้ผู้เรียนดูภาพประกอบ คําศัพท์ตัว T เพื่อทบทวน บทเรียน

- นําเข้าสู่บทเรียนด้วยการชวน ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับอักษร Ii

- ทบทวนเพลงและท่าประกอบ เพลงไปพร้อมกับผู้สอน

การตรวจสอบ (Verification)

(Double-check student’s understanding through performance)

- ศึกษาเพลงและท่าประกอบ เพลงเพื่อช่วยแนะนํา ผู้เรียน

- ตรวจการออกเสียงและ คําตอบของผู้เรียนใน แต่ละกิจกรรม

- ศึกษาการผสมเสียงสร้างคํา เพื่อหนุนเสริม

- หยุดพักวิดิทัศน์และหนุน เสริมเมื่อจําเป็น

- สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่าสามารถจดจําอักษร I ตัวใหญ่และเล็กได้

- ผู้สอนตรวจดูวิธีการจับดินสอ และการเขียนตัวอักษร Ii ที่ถูกต้อง

- ตรวจสอบคําตอบของผู้เรียน ในกิจกรรมต่างๆ ชมเชย และหนุนเสริมเมื่อจําเป็น

- ช่วยผู้เรียนนับเสียงอักษร ที่ได้ยิน

- ช่วยผู้เรียนผสมเสียงสร้างคํา (blending)

- สังเกตและจดจําชื่อตัวอักษร กับรูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียง อักษร

- ดูรูปภาพประกอบบนหน้าจอ เพื่อช่วยในการเรียนรู้คําศัพท์

- ฝึกทักษะการฟังด้วยการนับ เสียง และฝึกการอ่านด้วยการ ผสมเสียงสร้างคํา

- ขอคําแนะนํา หรือถามผู้สอน เมื่อไม่เข้าใจหรือตามไม่ทัน

- ฝึกฝนผ่านการทํากิจกรรมตามบทเรียน

สรุปบทเรียน (Summary)

- ทบทวนชื่ออักษร รูปอักษร เสียงอักษร เพลงเสียงอักษร และคําศัพท์

- ทบทวนการนับเสียงและผสม เสียงสร้างคํา

- ให้ผู้เรียนเขียนตัวอักษร และคําศัพท์ที่ได้เรียนรู้ เป็นการบ้าน

- ดูEng Hour ที่บ้าน

- ทบทวนเพลงและท่าเต้น ที่บ้าน

- ทบทวนวิธีการเขียนตัวอักษร และคําศัพท์

- ฝึกทบทวนการผสมเสียง สร้างคํา

 

เตรียมการสอน

          กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(lesson plan) ดู VDO. ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหา และฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพื่อนําไปติดตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือให้นักเรียนกลับไป ทบทวนต่อที่บ้าน

 

ในชั่วโมงที่สอน

          1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น Brain gym
          2. เปิด VDO. รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูในVDO. ให้ทํา ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบคําถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคําศัพท์
          3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษรพร้อมทั้งเขียนตัว I และ i เป็นการบ้าน

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดิทัศน์

          1. ช่วงเปิด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ ว่าจําตัว I ได้หรือไม่
          2. ช่วง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจําตัว I ได้หรือไม่ด้วยการเล่นเกม ตอบว่าหมายเลขอะไรคือตัว I ตัวใหญ่และตัว i ตัวเล็ก คุณครูในห้องควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย
          3. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว I ทั้งแบบตัวใหญ่และตัวเล็ก ตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ช่วงนี้คุณครูในห้องเรียนสั่งให้เด็ก ๆ หยิบกระดาษ ดินสอ ขึ้นมาฝึกเขียนตามได้
          4. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร I ออกเสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟัง และทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบ คุณครูในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได้ตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลงเสียงอักษร I 3 รอบ โดยแต่ละเพลงจะมีท่าทางประกอบเสียง ที่เรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบเสียงของตัวอักษร I ให้นักเรียนยกมือขึ้นมา ทําท่าเหมือน หนวดแมว Teacher Brian จะสอนให้ทําท่าประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียน แล้วกระตุ้นให้เด็ก ๆ ร้องหรือทําท่าตาม
          5. ช่วง Building Vocab - สะสมคําศัพท์ช่วงที่Teacher แนะนําคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง I ได้แก่ igloo, ink, internet, insect, ill ลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แล้วเล่นเกมสะสมคําศัพท์เพื่อทบทวนความจํา โดยแบ่งเกมออกเป็น 3 ระดับ Level 1 ภาพจะปิดคําศัพท์เอาไว้ให้นักเรียน ตอบ Level 2 ภาพและคําศัพท์จะถูกทําให้เบลอ ครูจะกระตุ้นให้เด็กตอบ Level 3 ภาพจะ ถูกตัดครึ่ง ให้เด็ก ๆ ตอบว่าเป็นภาพอะไร
          6. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงนี้Teacher ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท์ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วย I ให้ยกนิ้วโป้ง ขึ้นสองข้าง ถ้าไม่ใช่ ให้คว่ํานิ้วโป้งลง
          7. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทาน เกี่ยวกับตัว I โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพท์ในเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่อง โดย teacher จะเล่าให้ฟังหลายรอบ หลังจากฟังนิทานจบ แล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆเล่นเกม เพื่อ ทบทวนความเข้าใจ โดย Teacher Brian จะพูดประโยคจากนิทาน แล้วให้เด็ก ๆ ตอบว่าเป็นภาพหมายเลข 1 หรือ 2
          8. ช่วง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสร้างคํา ช่วงนี้ให้เด็ก ๆ ฟัง Teacher Brian ออกเสียงอักษรทีละตัว ให้เด็ก ๆ นับว่าได้ยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษรกี่เสียง หลังจากเด็ก ๆ นับจํานวนเสียงที่ได้ยินแล้ว Teacher จะสอนการผสมเสียงให้เป็นคํา นั่นคือ คําว่า in, it, ink
          9. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกครั้ง

 

หลังการสอน

ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร I พร้อมทั้งอึกเขียนตัว I i มาส่งเป็นการบ้าน

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,letter,sound,enghour