กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


รายการ eng Hour สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตอนที่ 4 : Letter and sound : Tt

 

Week 4 : Tt

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- ผู้เรียนจดจําตัว T ใหญ่และ เล็กได้

- ผู้เรียนเขียนตัวอักษร T ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนออกเสียงอักษร T ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย เสียง (t) ตามบทเรียน

- เริ่มบทเรียนด้วยการชวนผู้เรียน ร้องเพลงประกอบท่าเต้น A phonics song

- ให้ผู้เรียนดูภาพประกอบคําศัพท์ ตัว A เพื่อทบทวนบทเรียน

- นําเข้าสู่บทเรียนด้วยการชวน ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับอักษร Tt

- ทบทวนเพลงและท่าประกอบ เพลงไปพร้อมกับผู้สอน

- สังเกตและจดจําชื่อตัวษร กับรูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียง อักษร

- ดูรูปภาพประกอบบนหน้าจอ เพื่อช่วยในการเรียนรู้คําศัพท

การตรวจสอบ (Verification)

(Double-check student’s understanding through performance)

- ศึกษาเพลงและท่าประกอบเพลง เพื่อช่วยแนะนําผู้เรียน

- ตรวจการออกเสียงและคําตอบ ของผู้เรียนในแต่ละกิจกรรม

- หยุดพักวิดิทัศน์และหนุนเสริม เมื่อจําเป็น

- ผู้สอนตรวจดูวิธีการจับดินสอ และการเขียนตัวอักษร Tt ที่ถูกต้อง

- สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่าสามารถจดจําอักษร T ตัวใหญ่และเล็กได้

- ตรวจดูการเขียนอักษร T ของผู้เรียน

-ตรวจสอบคําตอบของผู้เรียน ในกิจกรรมต่างๆ ชมเชย และหนุนเสริมเมื่อจําเป็น

- ช่วยผู้เรียนนับเสียงอักษรที่ได้ยิน

- ขอคำแนะนำหรือถามผู้สอน เมื่อไม่เข้าใจหรือตามไม่ทัน

- ฝึกฝนผ่านการทํากิจกรรม ตามบทเรียน

สรุปบทเรียน (Summary)

- ทบทวนชื่ออักษร รูปอักษร เสียงอักษร เพลงเสียงอักษร และคําศัพท์

- ให้ผู้เรียนเขียนตัวอักษรและ คําศัพท์ที่ได้เรียนรู้เป็นการบ้าน

- ดูEng Hour ที่บ้าน

- ทบทวนเพลงและท่าเต้น ที่บ้าน ทบทวนวิธีการเขียนตัว T และคําศัพท์ตัว T

 

เตรียมการสอน

         กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(lesson plan) ดู VDO. ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหา และฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง ครูสามารถ ดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพื่อนําไปติดตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้าง สภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือให้นักเรียนกลับไป ทบทวนต่อที่บ้าน

 

ในชั่วโมงที่สอน

         1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น Brain gym
         2. เปิด VDO. รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO ให้ทํา ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบคําถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคําศัพท์
         3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษรพร้อมทั้งเขียนตัว T และ t เป็นการบ้าน

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดิทัศน์

         1. ช่วงเปิด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ ว่าจําตัว T ได้หรือไม่
         2. ช่วง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจําตัว T ได้หรือไม่ด้วยการเล่นเกม ตอบว่าหมายเลขอะไรคือตัว T ตัวใหญ่และตัว t ตัวเล็ก คุณครูในห้องควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย
         3. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร คุณครูจะสอนวิธีการเขียนตัว T ทั้งแบบตัวใหญ่และตัวเล็ก ตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ช่วงนี้คุณครูในห้องเรียนสั่งให้เด็ก ๆ หยิบกระดาษ ดินสอ ขึ้นมาฝึกเขียนตามได้
         4. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร T ออกเสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟัง และทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบคุณครูในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตามหรือทบทวนได้ตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรม เสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลงเสียง อักษร T 3 รอบ โดยแต่ละเพลงจะมีท่าทางประกอบเสียงที่เรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบเสียงของตัวอักษร T ให้นักเรียนหันหน้าไปทางซ้าย-ขวา Teacher Brian จะสอนให้ทําท่าประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียน แล้วกระตุ้นให้เด็ก ๆ ร้องหรือทําท่าตาม
         5. ช่วง Building Vocab - สะสมคําศัพท์ช่วงที่Teacher แนะนําคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง T ได้แก่ tennis, tiger, television, table, turtle, tomato, teacherหลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แล้วเล่นเกมสะสม คําศัพท์เพื่อทบทวนความจํา โดยแบ่งเกมออกเป็น 3 ระดับ Level 1 ภาพจะปิดคําศัพท์เอาไว้ให้นักเรียนตอบ Level 2 ภาพและคําศัพท์จะถูกทําให้เบลอ มองไม่ชัด ครูจะกระตุ้นให้เด็กตอบ Level 3 ภาพจะ ถูกตัดครึ่ง ให้เด็ก ๆ ตอบว่าเป็นภาพอะไร
         6. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงนี้Teacher ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม ในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท์ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วย T ให้ยกนิ้วโป้ง ขึ้นสองข้าง ถ้าไม่ใช่ ให้คว่ำนิ้วโป้งลง
         7. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทานเกี่ยวกับตัว S โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพท์ในเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่อง โดย teacher จะเล่าให้ฟังหลายรอบ หลังจากฟังนิทานจบ แล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม เพื่อ ทบทวนความเข้าใจ โดย Teacher Brian จะพูดประโยคจากนิทาน แล้วให้เด็ก ๆ ตอบว่าจะต้องเอาอะไรไปวางไว้ตรงไหน (เกมนี้คุณครูในห้องเรียน ควรช่วยดูว่าเด็ก ๆ ตอบได้หรือไม่ โดยอาจหยุด VDO. ไว้ทีละประโยคตามที่ teacher อ่าน แล้วให้เด็กๆ ตอบ หรือคุณครูสามารถดาวน์โหลดภาพ แล้วนําไปตัดเป็น ชิ้น ๆ เพื่อให้เด็กนํามาวางในตําแหน่งที่ถูกต้องก็ได้เช่นกัน)
         8. ช่วง Segmenting and Blending - ผสมเสียงสร้างคํา ช่วงนี้ให้เด็ก ๆ ฟัง Teacher Brian ออกเสียงอักษรทีละตัว ให้เด็ก ๆ นับว่าได้ยิน Teacher Brian ออกเสียงตัวอักษรกี่เสียง หลังจากเด็ก ๆ นับจํานวนเสียงที่ได้ยินแล้ว Teacher จะสอนการผสมเสียงให้เป็นคำ นั่นคือ คําว่า sat 
         9. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกครั้ง

 

หลังการสอน

ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร T พร้อมทั้งอึกเขียนตัว T t มาส่งเป็นการบ้าน

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,letter,sound,enghour