กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


รายการ eng Hour สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตอนที่ 3 : Letter and sound: Aa

 

Week 3: Aa

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- ผู้เรียนจดจําตัว A ใหญ่และเล็ก ได้

- ผู้เรียนเขียนตัวอักษร A ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนออกเสียงอักษร A ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย เสียง (a) ตามบทเรียน

- ผู้เรียนสามารถผสมเสียงสร้างคํา ตามบทเรียนได้

- เริ่มบทเรียนด้วยการชวนผู้เรียน ร้องเพลงประกอบท่าเต้น S phonics song

- ให้ผู้เรียนดูภาพประกอบคําศัพท์ ตัว S เพือทบทวนบทเรียน

- นําเข้าสู่บทเรียนด้วยการชวน ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับอักษร Aa

- ทบทวนเพลงและท่าประกอบ เพลงไปพร้อมกับผู้สอน

การตรวจสอบ (Verification)

(Double-check student’s understanding through performance)

- ศึกษาเพลงและท่าประกอบเพลง เพื่อช่วยแนะนําผู้เรียน

- ตรวจการออกเสียงและคําตอบ ของผู้เรียนในแต่ละกิจกรรม

- ศึกษาการผสมเสียงสร้างคํา เพื่อหนุนเสริม

- หยุดพักวิดิทัศน์และหนุนเสริม เมื่อจําเป็น

- สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนว่า สามารถจดจํา อักษร A ตัวใหญ่ และเล็กได้

- ผู้สอนตรวจดูวิธีการจับดินสอ และการเขียนตัวอักษร Aa ที่ถูกต้อง

- ตรวจสอบคําตอบของผู้เรียน ในกิจกรรมต่างๆ ชมเชย และหนุนเสริมเมื่อจําเป็น

- ช่วยผู้เรียนนับเสียงอักษรที่ได้ยิน

- ช่วยผู้เรียนผสมเสียงสร้างคํา (blending)

- สังเกตและจดจําชื่อตัวษรกับ รูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียงอักษร

- ดูรูปภาพประกอบบนหน้าจอ เพื่อช่วยในการเรียนรู้คําศัพท์

- ฝึกทักษะการฟังด้วยการนับเสียง และฝึกการอ่านด้วยการผสมเสียง สร้างคํา

- ขอคําแนะนํา หรือถามผู้สอน เมื่อไม่เข้าใจหรือตามไม่ทัน

- ฝึกฝนผ่านการทํากิจกรรม ตามบทเรียน

สรุปบทเรียน (Summary)

- ทบทวนชื่ออักษร รูปอักษร เสียงอักษร เพลงเสียงอักษร และคําศัพท์

- ทบทวนการนับเสียงและผสมเสียง สร้างคํา

- ให้ผู้เรียนเขียนตัวอักษรและ คําศัพท์ที่ได้เรียนรู้เป็นการบ้าน

- ดูEng Hour ที่บ้าน

- ทบทวนเพลงและท่าเต้นที่บ้าน

- ทบทวนวิธีการเขียนตัว A และคําศัพท์

- ฝึกทบทวนการผสมเสียงสร้างคํา

 

เตรียมการสอน

        กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(lesson plan) ดูVDO. ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 ครั้งศึกษาเนื้อหา และฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพื่อนําไปติดตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือให้นักเรียนกลับไป ทบทวนต่อที่บ้าน

 

ในชั่วโมงที่สอน

        1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น Brain gym
        2. เปิด VDO. รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO. ให้ทําไม่ว่าจะเป็น การออกเสียง ตอบคําถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคําศัพท์
        3. ครูสรุปกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร พร้อมทั้งเขียนตัว A และ a เป็นการบ้าน

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดิทัศน์

        1. ช่วงเปิด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ ว่าจําตัว A ได้หรือไม่
        2. ช่วง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจําตัว A a ได้หรือไม่ด้วยการถามว่าตัวอักษรที่ปรากฏบนจอคือ A a ใช่หรือไม่คุณครูในห้องเรียนควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย
        3. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร A ออกเสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟัง และทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบ คุณครูในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได้ตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลงเสียง อักษร A 3 รอบ โดยแต่ละเพลงจะมีท่าทางประกอบเสียงที่เรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบเสียงของตัวอักษร A ให้นักเรียนยกมือขึ้นมาแตะแขนอีกข้างเหมือนมดขึ้นแขน Teacher Brian จะสอนให้ทําท่าประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียน แล้วกระตุ้นให้เด็ก ๆ ร้องหรือทําท่าตาม
        4. ช่วง Building Vocab - สะสมคําศัพท์ช่วงที่Teacher แนะนําคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง A ได้แก่ alligator, ant, apple, arrow หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แล้วเล่นเกมสะสมคําศัพท์เพื่อทบทวนความจํา โดยแบ่งเกมออกเป็น 3 ระดับ Level 1 ภาพจะปิดคําศัพท์เอาไว้ให้นักเรียนตอบ Level 2 ภาพและคําศัพท์จะถูกทําให้เบลอ มองไม่ชัด ครูจะกระตุ้นให้เด็กตอบ Level 3 ภาพจะถูกตัดครึ่ง ให้เด็ก ๆ ตอบว่าเป็นภาพอะไร
        5. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงนี้Teacher ชวนเด็ก ๆ เล่นเกมในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท์ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วย A ให้ยกนิ้วโป้งขึ้นสองข้าง ถ้าไม่ใช่ ให้คว่ํานิ้วโป้งลง คุณครูในห้องเรียนควรช่วยกระตุ้นให้เด็กตอบไปด้วย
        6. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทาน เกี่ยวกับตัว A โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพท์ในเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่อง โดย Teacher จะเล่าให้ฟังหลายรอบ หลังจากฟังนิทานจบแล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม เพื่อทบทวนความเข้าใจ โดย Teacher Brian จะพูดประโยคจากนิทาน แล้วให้เด็ก ๆ ตอบว่าประโยคที่ได้ยินตรงกับภาพหมายเลข 1 หรือ 2 ที่ปรากฏอยู่บนจอ
        7. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร Teacher จะสอนวิธีการเขียนตัว A ทั้งแบบตัวใหญ่และตัวเล็ก ตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ช่วงนี้คุณครูในห้องเรียนควรสั่งให้เด็กหยิบกระดาษ ดินสอ ขึ้นมาฝึกเขียนตามได้
        8. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกครั้ง

 

หลังการสอน

ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร A พร้อมทั้งเขียนตัว A a มาส่งเป็นการบ้าน

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,letter,sound,คำศัพท์