กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


รายการ eng Hour สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตอนที่ 2: Letter and sound : Ss

 

Week 2 : Ss

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค์(Objectives)

- ผู้เรียนจดจําตัว S ใหญ่และเล็กได้

- ผู้เรียนเขียนตัวอักษร S ได้ถูกต้อง

- ผู้เรียนออกเสียงอักษร S ได้ถูก ต้อง

- ผู้เรียนรู้คําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง s ตามบทเรียน

- เริ่มบทเรียนด้วยการทบทวน เพลง A-Z และ A-Z Phonics song

- นําเข้าสู่บทเรียนด้วยการชวน ผู้เรียนพูดคุยเกี่ยวกับอักษร Ss

 ทบทวนการร้องเพลงไปพร้อมกับ ผู้สอน

- สังเกตและจดจําชื่อตัวอักษรกับ รูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียงอักษร

- ดูรูปภาพประกอบบนหน้าจอ เพื่อช่วยในการเรียนรู้คําศัพท์ 

การตรวจสอบ (Verification) (Double-check student’s understanding through performance)

- ศึกษาเพลงและท่าประกอบเพลง เพื่อช่วยแนะนําผู้เรียน

- ตรวจการออกเสียงและคําตอบ ของผู้เรียนในแต่ละกิจกรรม

- หยุดพักวิดิทัศน์และหนุนเสริม เมื่อจําเป็น

- สังเกตการเรียนรู้ของผู้เรียนว่า สามารถจดจํา อักษร S ตัวใหญ่และเล็กได้

- ตรวจดูการเขียนอักษร Ss ของผู้เรียน

- ตรวจสอบคําตอบของผู้เรียนในกิจกรรมต่างๆ ชมเชย และหนุนเสริมเมื่อจําเป็น

- ช่วยผู้เรียนนับเสียงอักษรที่ได้ยิน

- ดูEng Hour ที่บ้าน

- ทบทวนเพลงและท่าเต้นที่บ้าน

- ทบทวนวิธีการเขียนตัว Ss และคําศัพท

สรุปบทเรียน (Summary)

- ทบทวนชื่ออักษร รูปอักษร เสียงอักษร เพลงเสียงอักษร และคําศัพท์

- ให้ผู้เรียนเขียนตัวอักษรและคำ ศัพท์ที่ได้เรียนรู้เป็นการบ้าน

 

 

เตรียมการสอน

   กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(lesson plan) ดูVDO. ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหา และฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพื่อนําไปติดตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือให้นักเรียนกลับไป ทบทวนต่อที่บ้าน

 

ในชั่วโมงที่สอน

      1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น brain gym 
      2. เปิด VDO. รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO. ให้ทําไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบคําถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคําศัพท์
      3. ครูสรุปการกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร พร้อมทั้งเขียนตัว S และ s เป็นการบ้าน

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดิทัศน์

      1. ช่วงเปิด Teacher Brian และ Teacher Sam ถามเด็ก ๆ ว่าจําตัว S ได้หรือไม่
      2. ช่วง Letter Recognition - จดจําตัวอักษร ครูทบทวนว่านักเรียนจะจําตัว S ได้หรือไม่ด้วยการถามว่าตัวอักษรที่ปรากฏบนจอคือ S ใช่หรือไม่คุณครูในห้องเรียนควรกระตุ้นถามเด็ก ๆ และให้เด็กตอบด้วย
      3. ช่วง Letter Sound - เรียนรู้เสียงอักษร เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร S ออกเสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟัง และทบทวนทั้งหมดอีกหลายรอบ คุณครูในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได้ตามที่เห็นสมควร หลังจากนั้น จะมีกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยการเปิดเพลงเสียง อักษร S 3 รอบ โดยแต่ละเพลงจะมีท่าทางประกอบเสียงที่เรียนในคาบนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น ท่าประกอบเสียงของตัวอักษร S ให้นักเรียนยกมือขึ้นมาทำท่าเหมือนงู Teacher Brian จะสอนให้ทําท่าประกอบ คุณครูช่วยสอนนักเรียน แล้วกระตุ้น ให้เด็ก ๆ ร้องหรือทําท่าตาม
      4. ช่วง Building Vocab - สะสมคําศัพท์ช่วงที่Teacher แนะนําคําศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยเสียง S ได้แก่ sun, sock, star, sofa, snow, spider หลังจากนั้นให้เด็ก ๆ ออกเสียงตาม Teacher Brian แล้วเล่นเกมสะสมคําศัพท์เพื่อทบทวนความจํา โดยแบ่งเกมออกเป็น 3 ระดับ Level 1 ภาพจะปิดคําศัพท์เอาไว้ให้นักเรียนตอบ Level 2 ภาพและคําศัพท์จะถูกทําให้เบลอ มองไม่ชัด ครูจะกระตุ้นให้เด็กตอบ Level 3 ภาพจะถูกตัดครึ่ง ให้เด็ก ๆ ตอบว่าเป็นภาพอะไร
      5. ช่วง Identifying Sounds in Words - จับผิดเสียงอักษร ช่วงนี้Teacher ชวนเด็ก ๆ เล่นเกมในเกมจับผิด Teacher Brian จะออกเสียงคําศัพท์ถ้าเด็ก ๆ ได้ยินเสียงคําที่ขึ้นต้นด้วย S ให้ยกนิ้วโป้งขึ้นสองข้าง ถ้าไม่ใช่ ให้คว่ํานิ้วโป้งลง
      6. ช่วง Story Time - สนุกกับนิทานเสียงอักษร Teacher จะเล่านิทาน เกี่ยวกับตัว S โดย Teacher Brian จะทบทวนคําศัพท์ในเรื่องให้ฟังก่อนเล่าเรื่อง โดย Teacher จะเล่าให้ฟังหลายรอบ หลังจากฟังนิทานจบแล้ว Teacher Sam และ Teacher Brian ชวนเด็ก ๆ เล่นเกม เพื่อ ทบทวนความเข้าใจ โดย Teacher Brian จะพูดประโยคจากนิทาน แล้วให้เด็ก ๆ ตอบว่าประโยคที่ได้ยินตรงกับภาพหมายเลข 1 หรือ 2 ที่ปรากฏอยู่บนจอ
      7. ช่วง Letter Formation - ฝึกเขียนตัวอักษร Teacher สอนวิธีการเขียนตัว S ทั้งแบบตัวใหญ่และตัวเล็กตามวิธีการเขียนที่ถูกต้อง ช่วงนี้คุณครูในห้องเรียนสั่งให้เด็กหยิบกระดาษ ดินสอ ขึ้นมาฝึกเขียนตามได้ 
      8. ช่วง Review ช่วงทบทวน เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่ต้นรายการจนจบอีกครั้ง

 

หลังการสอน

ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษร S พร้อมทั้งเขียนตัว Ss มาส่งเป็นการบ้าน

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,enghour,letter,sound