กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0


 

รายการ eng Hour สำหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตอนที่ 1 : Review A-Z and Phonics Song

 

 

Week 1 : Review A-Z

Goals Teacher Guide Student Guide

วัตถุประสงค์ (Objectives)

- ทบทวนตัวอักษรภาษาอังกฤษ

- ผู้เรียนสามารถร้องเพลง A-Z

- ผู้เรียนฝึกร้องเพลง A-Z phonics song

- นําเข้าบทเรียนด้วยการร้องเพลง A-Z

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียงอักษร

- ร้องเพลง A-Z Phonics song

- ฝึกร้องเพลงกับผู้สอน

การตรวจสอบ (Verification)

(Double-check student’s understanding through performance)

- สังเกตการเรียนรู้และหนุนเสริม ให้ผู้เรียนรู้จัก ชื่อ ของตัวอักษร

- กระตุ้นให้ผู้เรียนฝึกอ่านออกเสียง

- หยุดพักสื่อวิดิทัศน์เมื่อผู้เรียน ต้องการการหนุนเสริม

- สังเกตและจดจําชื่อตัวอักษร กับรูปอักษร

- เชื่อมโยงรูปอักษรกับเสียงอักษร

- ดูรูปภาพประกอบบนหน้าจอ และเชื่อมโยงกับคําศัพท์A-Z ตามบทเรียน

สรุปบทเรียน (Summary)

- สรุปความเชื่อมโยงระหว่างชื่อ อักษร รูปอักษร และเสียงอักษร

- แนะนําให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียน ด้วยการหัดร้องเพลงและดู วีดิทัศน์Eng Hour ที่บ้าน

- ดูวีดิทัศน์Eng Hour ที่บ้าน

- ทบทวนตัวอักษร A-Z

- หัดร้องเพลง A-Z และ A-Z Phonics song

 

เตรียมการสอน

กรุณาอ่านแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้(lesson plan) ดูVDO. ครูควรดูรายการอย่างน้อย 1 ครั้ง ศึกษาเนื้อหา และฝึกการออกเสียงในแต่ละตอนเพื่อช่วยชี้แนะผู้เรียนในชั่วโมงสอนจริง ครูสามารถดาวน์โหลดภาพคําศัพท์ที่ใช้ประกอบในรายการ เพื่อนําไปติดตามมุมต่าง ๆ ในห้องเรียน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือให้นักเรียนกลับไป ทบทวนต่อที่บ้าน

 

ในชั่วโมงที่สอน

1. เริ่มต้นด้วยการเตรียมความพร้อมนักเรียน ด้วยกิจกรรม Warm Up ต่าง ๆ เช่น brain gym
2. เปิด VDO. รายการ คอยกระตุ้นและชี้แนะให้นักเรียนทํากิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คุณครูใน VDO. ให้ทําไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ตอบคําถาม เล่นเกม ร้องเพลง หรืออ่านคําศัพท์
3. ครูสรุปกิจกรรมการเรียนรู้แล้วให้เด็กกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษรเป็นการบ้าน

 

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในวีดิทัศน์

1. อาจารย์ทบทวนตัวอักษรทั้ง 26 ตัว ตั้งแต่A-Z
2. ช่วงทบทวนตัวอักษรผ่านเพลง A-Z ครูในชั้นเรียนสามารถเปิด VDO ให้เด็ก ๆ ร้องตามไปด้วยโดยในเพลงจะมีจังหวะหยุดให้เด็ก ๆ ร้องตาม เพลงซ้ำให้ 3 รอบ
3. ช่วง Letter Recognition เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับตัวอักษร โดยใช้วิธีการเล่นเกมจับคู่Teacher Brian จะออกเสียง แล้วให้นักเรียนตอบว่าตัวอักษรที่Teacher พูดคือหมายเลขอะไรครูในห้องเรียนควรกระตุ้นให้นักเรียนตอบด้วย หลังจากนั้น Teacher Brian จะเฉลยคำตอบ
4. ช่วง Letter Sound เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รู้ว่าตัวอักษร A-Z แต่ละตัวออกเสียงอย่างไร Teacher Brian จะออกเสียงให้ฟังทีละตัว 2 รอบ และทบทวนทั้งหมดอีก 1 รอบ คุณครูในห้องเรียนสามารถกดหยุด VDO เพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนออกเสียงตาม หรือทบทวนได้ตามที่เห็นสมควร
5. หลังจาก Teacher ให้นักเรียนออกเสียงตัวอักษรทีละตัวแล้ว จะทบทวนความจําด้วยการร้องเพลงเสียงอักษร VDO. เปิดเพลง 3 รอบ ครูในห้องควรกระตุ้นให้เด็ก ๆ ร้องตาม ถ้านักเรียนร้องไม่ทัน คุณครูสามารถกดหยุด VDO. เป็นช่วง ๆ ได้
6. ช่วง Building Vocab ช่วงที่Teacher แนะนําคําศัพท์ของตัวอักษรแต่ละตัว พร้อมทบทวนเสียงอักษรทีละตัวก่อนแนะนําคําศัพท์

 

หลังการสอน

ให้นักเรียนกลับไปทบทวนตัวอักษรและเสียงอักษรเป็นการบ้าน

 

Tags

สื่อการสอน,ภาษาอังกฤษ,enghour