กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
วิชาภาษาไทยพื้นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
- ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน
- ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์
- เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ
- เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

 

แนวทางการผสานพลังความร่วมมือจัดการเรียนรู้
1. หนังสือ/เอกสาร ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
หนังสือเรียน 
    หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ชั้นม.1 ของกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสาร/แบบฝึกหัด เอกสารประกอบการเรียนและแบบฝึกหัดวิชาภาษาไทยชั้นม.1 ของโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม
โครงการสอนระยะยาว
ตารางการออกข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ
2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ผู้สอน เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การออกข้อสอบ การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้
3. การติดตามและนิเทศแบบกัลยาณมิตร จากคณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

Tags

เทคนิคการสอน,ภาษาไทย,มัธยมต้น,ประชารัฐ