กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

http://e-school.kmutt.ac.th/theory.php

โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric & Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอน

  • การสอนน้อย(Teach Less)

  • (Learn More)

  • จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Constructionismเด็กจะเรียนรู้ได้ดี ต้องนำเรื่องที่เด็กชอบมาให้เด็กลงมือทำ

  • เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน(Learning how to learn) ทำให้ผู้เรียนคิดที่จะคิดต่อไปเองได้ (Thinking about Thinking) บนความเชื่อที่ว่ามนุษย์ทุกคนสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา

วิทยากร :

นางสาวพรทิพย์ ลิมปิชัยโสภณ  ครูประชาสัมพันธ์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ฉาย

 

Tags

roadshow,best practice,หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอน,โรงเรียนดรุณสิกขาลัย,child centric,action learning,ประชารัฐ