กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

โรงเรียนปัญญาประทีป

http://panyaprateep.org

โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric & Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอน

  • หัวใจสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จนำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน คือ ครูจะต้องสร้างให้นักเรียนอยากพัฒนาตนเอง อยากเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด "ฉันทะในการเรียนสร้างได้ และต้องสร้าง การศึกษาจึงจะสำเร็จ"

  • มุ่งเน้นการศึกษาวิถีพุทธ ระดับมัธยมศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนบ่มเพาะชีวิต (Boarding School)

วิทยากร :

นางสาวพัชนา มหพันธ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป
นายวิเชษฐ์ โพธิวิสุทธิ์วาที  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาประทีป

Tags

roadshow,best practice,หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอน,โรงเรียนปัญญาประทีป,child centric,action learning,ประชารัฐ