กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม

http://e-school.kmutt.ac.th/theory.php

โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric & Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอน​

  • สร้างนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ทักษะวิชาการ ICT คุณธรรม และจริยธรรม ผ่านแนวคิด “เรียนปนเล่น เห็นแก่นสาร ใช้งานเป็น”

  • นักเรียนจบระดับ ป.1 สามารถอ่านออกเขียนได้ 10%

  • การเรียนผ่านกิจกรรม (Action Learning) เพิ่มความคงทนในการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนมีความรู้ติดตัวตลอดไป

วิทยากร : 

รศ. พัชรี วรจรัสรังสี  รองผู้อำนวยการฝ่ายหลักสูตรโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย (ประถม)

Tags

roadshow,best practice,หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอน,โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถม,child centric,action learning,ประชารัฐ