กำลังโหลดข้อมูล

Favorite
shares
0

 

ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม

http://moralschools.org

โรงเรียนต้นแบบ (Best Practice) จากกิจกรรม Roadshow หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Child Centric & Action Learning) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

 

แนวคิดการจัดการเรียนการสอน

  • ส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการครู และนักเรียนของโรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

  • เน้นกิจกรรมพัฒนาการส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมของครูและนักเรียน ซึ่งจะต้องร่วมกันทำกิจกรรมคุณธรรม

  • เน้นการฝึกนักเรียนให้มีกระบวนการคิดเชิงระบบ มีการคิดวิเคราะห์ และใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียน ครอบครัวและชุมชน

วิทยากร :

นางปภัสวดี วีรกิตติ  รองผู้อำนวยการ โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
นายนพพร สุวรรณรุจิ   ที่ปรึกษาโรงเรียนคุณธรรม
นางสาวจิตติมา เรืองเดชสุวรรณ    ที่ปรึกษาโรงเรียนคุณธรรม
นางสาวณิชา มูนจินดา   
นางฉลวยลักษณ์ สินประเสริฐ

Tags

roadshow,best practice,หลักการบริหารการจัดการเรียนการสอน,ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม,child centric,action learning,ประชารัฐ