กำลังโหลดข้อมูล

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)​ คืออะไร

บทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพราะมีความเชื่อมั่นว่าการศึกษานับเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ และถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรภายในประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://pracharathschool.go.th/about/info

โครงการ CONNEXT ED คืออะไร

CONNEXT ED หรือ โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน มีเป้าหมายที่จะสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนร่วมขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยด้วยการลงพื้นที่ เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (Action Learning) ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนและคุณครู โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการศึกษาในเชิงปฏิบัติที่ทำได้จริง โดยโครงการ CONNEXT ED เป็นหนึ่งในแผนงานขับเคลื่อนโครงการ “สานพลังประชารัฐ” ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) เพื่อนำไปสู่การจัดการศึกษาที่ยั่งยืน

การก่อตั้ง CONNEXT ED ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาคเอกชน 12 บริษัท ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสให้เด็กไทยสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

กองทุนโรงเรียนประชารัฐ คืออะไร

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) ได้จัดตั้งกองทุนโรงเรียนประชารัฐ เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยชุมชนและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเป็นแหล่งระดมทรัพยากรจากบุคคล นิติบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาที่สนับสนุนโรงเรียนประชารัฐ
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนประชารัฐ

จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ สพฐ. ว่าด้วยกองทุนโรงเรียนประชารัฐ พ.ศ.2559  ซึ่งโรงเรียนประชารัฐเปิดบัญชี “กองทุนโรงเรียนประชารัฐ” โดยตั้งชื่อ “กองทุนโรงเรียนประชารัฐ (ตามด้วยชื่อโรงเรียน)” พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนโรงเรียนครบ 3,342 โรงเรียน

 การบริจาคสนับสนุนผ่านบัญชีกองทุนโรงเรียนประชารัฐ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ (2 เท่า) โดยโรงเรียนประชารัฐจะแสดงข้อมูลการบริหารจัดการด้านงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียนสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ประชารัฐ (www.pracharathschool.go.th)

 

โครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) คืออะไร

จุดเริ่มต้นโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) เกิดขึ้นภายใต้โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (CONNEXT ED)

จากการลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์บริบทปัญหาและสรรค์สร้างแผนพัฒนาของโรงเรียน ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐทั่วประเทศพร้อมส่งมอบอุปกรณ์และสื่อ ICT เพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนประชารัฐ พบว่า สิ่งที่โรงเรียนต้องการการสนับสนุนและพัฒนามากเป็นลำดับต้นๆ คือการสนับสนุนเรื่องบุคลากรเฉพาะด้าน (คอมพิวเตอร์ และ ภาษาอังกฤษ)

จากข้อมูลสนับสนุนดังกล่าว เป็นจุดริเริ่มของโครงการผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ที่เฟ้นหาเหล่าผู้นำด้านเทคโนโลยีจากทั่วประเทศ เพื่อการลงพื้นที่ไปปฏิบัติงานเต็มเวลาในโรงเรียนประชารัฐ โดยมีภารกิจหลักในสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง พร้อมผลักดันให้คณาจารย์และนักเรียนในโรงเรียนเกิดการใช้สื่อ และอุปกรณ์ที่โครงการฯ มอบให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ เพื่อก้าวไปสู่โรงเรียนในศตวรรษที่ 21