กำลังโหลดข้อมูล

โครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5)

 

 

บทบาทความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ  เพราะมีความเชื่อมั่นว่าการศึกษานับเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ  และถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรภายในประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

 

 

โครงสร้างคณะทำงานสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) 

 

โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ( CONNEXT ED )
(Leadership Program for Sustainable Education)  

 

CONNEXT ED โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (Leadership Program for Sustainable Education) เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ  ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ  โดยริเริ่มและก่อตั้งขึ้นโดย บริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ 12 บริษัท  มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้นำรุ่นใหม่ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

 

12 บริษัทผู้ร่วมริเริ่มและก่อตั้งโครงการ CONNEXT ED

บทบาทความร่วมมือระหว่าง 12 บริษัท
              - กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และกรอบการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการ CONNEXT ED
              - คัดเลือกบุคคลากรคุณภาพภายในองค์กรของตน มาทำหน้าที่ “School Partner” (SP)  เพื่อมาร่วมผลักดันยุทธศาสตร์ไปสู่โรงเรียนประชารัฐ ผ่านกระบวนการลงพื้นที่                       ปฏิบัติงานจริง (Action Learning )  เพื่อร่วมศึกษาบริบทและจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน 
              - ผู้บริหารระดับสูงจากแต่ละองค์กร  ร่วมสนับสนุนในฐานะ “School Counselor”  ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนอย่างยั่งยืน  


              School Partner (SP) จากแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ พร้อมที่จะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพใน การสร้างคุณค่าให้กับตนเอง องค์กร และสังคมต่อไป

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

 

Vision :    ลดความเหลื่อมล้ำ     พัฒนาคุณภาพคน    เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

Mission : สร้างเยาวชนที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาให้เป็นทั้ง “คนดี และ คนเก่ง”

 

การจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาของประเทศไทยได้ จำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาอย่างชัดเจน คณะทำงานจึงร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ 10 ด้าน ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ 10 ด้าน

 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ